Nomination in category "Училище и детска градина" at

Nominated by Фондация „П.У.Л.С.“

10 ОУ „Алеко Константинов“- Перник

В ежедневната си практика училището гарантира равни възможности на всички ученици и достига до най-уязвимите

Винаги са отворени към обучителни тренинги за деца, родители и педагози. Нещо повече, те винаги ни търсят и ангажират, както по работа по конкретни случаи с ясна идея за грижата за децата, така и около подкрепата на самите родители и служителите на учебните заведения. Само за последната учебна година, екипът на Фондация „П.У.Л.С.“, работи с повече от 100 възпитаници на 10 ОУ „Алеко Константинов“- гр. Перник. Децата бяха включени в различен тип сензитивиращи семинари и обучение, засягащи различни предизвикателства, с които се срещат днешните младежи и деца.

С учениците беше работено в насока на отношенията и взаимотношенията, както с техните връстници, така и с възрастните, родители, педагози, други авторитетни фигури за тях с цел превенция на телесно наказание и други форми на насилие.

Някои от децата бяха обучени в идентифицирането и назоваването на телесното наказанието и други форми на насилие, както и къде и как да търсят помощ. Учениците бяха информирани за съществуването на Конвенцията за правата на децата към ООН и какви права дава на децата и кой съблюдава за спазването им, младежите имаха възможност да дискутират и работят по-задълбочено върху чл.19 и чл.12.

Екипът работи с родителите на част от децата, с които е работено чрез сензитивиращи тренинги.
На базата на тези всички обучения някои от младежите и девойките проявиха нужната мотивация и качества да станат час от младежкия клуб „Да бъдем приятели“ и  чрез тази инициатива те се превърнаха в АГЕНТИ на ПРОМЯНАТА, като предават, разпространяват информация сред своите приятели, съученици, връстници и близко обкръжение.

В училището има разработен Етичен кодекс за работа с деца. Всички ученици и родители в началото на учебната година са запознати с него. В  ежедневната практика се увеличават усилията за гарантиране равни възможности на всички ученици, като се достига до най-уязвимите.

Решенията и идеите си учениците споделят чрез своите представители на заседанията на Ученическия съвет.

Екипът на училището е изработил „Родителски календар“, с който родители се включват в дейности на класа и събития, организирани от училището. Организират се “Дни на отворените врати“ с цел запознаване на родителите с училищната среда. Партнира се успешно с Кметство Изток във връзка с много и различни инициативи. Сериозно е застъпено и партньорството с НПО, като фондация ПУЛС, фондация „Приложни изследвания и комуникации“/предоставяне на всеки учител наръчник „Деца, родители и учители срещу езика на омразата“ и на всеки ученик работна тетрадка за развиване на социални умения.С цел превенция на насилието екипът работи с наръчника втора поредна година/.

В училището се канят като външни партньори водещи психолози от страната за да обучават екипа и така да създават условия за нови открития в работата им. Ценен партньор във взимането на решения и подкрепа в осъществяването им е и Училищното настоятелство, с чиито членове се работи в тясна връзка.

В училището се подкрепя всяко дете. Осигуряват се допълнителни услуги, оказвани от квалифицирани специалисти и ресурсни учители, създава се подкрепяща среда, включваща архитектурна достъпност, съоръжения, техническа подръжка, учебни програми, програми за ранно въздействие, индивидуални програми за обучение и развитие, ранна идентификация, диагностика, подкрепа и превенция, ангажиране на родителите като партньори в образователния процес.

Има разработен Механизъм за противодействие на училищния тормоз, Алгоритъм за прилагане на Механизма, Правила и процедури за въвеждане на защитна мрежа, Инструктаж за реакция в случай на инцидент. Редовно провежда и инициативи, свързани с „Ден на розовата фанелка“ – световния ден срещу тормоза в училище, както и в други такива знакови събития.