Nomination in category "Училище и детска градина" at

Nominated by Фондация „Заедно в час“

106 ОУ „Григорий Цамблак“, гр. София

106 ОУ има изградена практика за работа както с родителската общност, така и с всички значими партньори за развитието на училищна общност.

106 ОУ е пример за училище, което постоянно търси възможности и чийто екип се развива професионално с цел да помогне на учениците си да преодолеят предизвикателствата, пред които са изправени, и да осигури за тях приобщаваща среда и качествено образование. Училищният екип полага целенасочени усилия да обучава учениците в синхрон със съвременните педагогически тенденции, да поставя ученика в центъра на образователния процес, да развива увереността и мотивацията на своите ученци, да им предоставя различни възможност за изява.

Училището също така активно работи за приобщаване на родителите към училищния живот. Училището е едно от първите, които започват да работят с образователен медиатор от общността. Доброто сътрудничество с родителите подкрепя допълнително усилията на екипа.

Екипът на училището не само участва в много програми и проекти за професионално развитие, но и се стреми да прилага на практика наученото и да анализира резултатите от това.

„Всяко дете е уникално!“. Екипът на 106.училище се води от това Мото. В часа на класа всеки класен запознава първоначално учениците си с Конвенцията за правата на детето. Всеки класен ръководител в часовете предвидени за гражданско образование от рамката за часа на класа представя конкретни казуси през призмата на правата на детето. Целта е учениците да мислят критично и да обосновават мненията си, както и да осъзнаят правата си посредством реални ситуации. Всеки наш ученик знае, че може да избере доверен учител на който може да споделя и да иска съвети по казуси, които нарушават правата му и така да получи необходимата подкрепа.

Учениците от 106 ОУ активно участват във вземането на решения касаещи училищната култура и микроклимата в училището. До този момент чрез анкетно проучване са направени 5 допитвания до  учениците по следните теми:

  • Как учат най- добре?
  • Какви са техните предпочитания за стилове на учене?
  • Какво биха искали да променят в училището и как?
  • Как изглежда позитивната класна стая?
  • Как оценяват преподаването на учителите си и съответно предмета?

Всеки клас изработва свои правила и последствия, които са част от училищната култура и културата на съответната класна стая. Всеки един ученик участва активно в изработването на такива, с което се и задължава сам да ги спазва.

106 ОУ има изградена практика за работа, както с родителската общност, така и с всички значими за развитието на училищна общност. От една година е обновена визията и стратегията на училището, в която са включени активно родителите. С помощта на училищния екип са сформирани работни групи (родители, учители, местна общественост, представител на районната администрация и ученици), които да проучат нуждите и да дадат конкретни предложения за новата стратегия на училището. Благодарение на това, училището реализира основни промени в своя живот.

В училищния учебен план (разширена подготовка) е включено музикално обучение- музикален инструмент и солфеж. С решение на училищната общност вече повече от пет години училището има партньорски отношения с фондация „Заедно в час“, благодарение на което освен учители по програмата, училището реализира и редица проекти, като FIERST, От визия към резултати и Училища за пример. Тези проекти дават възможност на учителите да поставят учениците в центъра и всички решения да са ръководени от нуждите им.

Училището работи с ученици, които са изправени пред редица предизвикателства, ученици от уязвими групи, ученици със специални образователни потребности, ученици от сирийски произход. Важен е статуса на ученика/детето, важна е и нуждата му, на която трябва да се отговори. С тази цел е сформиран екип за личностно развитие, който в унисон с професионалната учебна общност и родителите, планира конкретни индивидуални дейности за работа.

Училището работи активно с ПИЦ- София, с помощта на които анализираме поведението на учениците. Всеки ученик, който е идентифициран в риск, преминава през конкретен план за преодоляване и предотвратяване на рисково поведение. С МКБППМН към район „Подуяне“ на СО има и изградена програма за превенция на рисковото поведение благодарение, на която всички ученици и техните родители имат достъп до психолог.

Сайт на училището:http://106ou.info/za-nas/

Фейсбук страница на училището: https://www.facebook.com/106-%D0%9E%D0%A3-%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%A6%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA-1642769569333259/

Видео, представящо участието на училището в проект FIERST: https://www.youtube.com/watch?v=4vwb6jfUHGE