Nomination in category "Училище и детска градина" at

Nominated by Фондация „Заедно в час“

159 ОУ „Васил Левски“, град София

Освен за постоянното развитие на екипа си и осигуряване на качествено образование на учениците, 159 ОУ „Васил Левски“ в квартал Челопечене, София, работи за овластяване на учениците и развиване на социалната им ангажираност.

Освен за постоянното развитие на екипа си и осигуряване на качествено образование на учениците, 159 ОУ „Васил Левски“ в кв. Челопечене, в София работи за овластяване на учениците и развиване на социалната им ангажираност. Пример за това е лятната лидерска академия, в която учениците разработват проекти във важни за самите тях сфери, които допринасят за подобряване на средата в училището и общността им. Разработените проекти получават пълното съдействие на ръководството на училището за реализирането им.
Училището редовно организира благотворителни базари, спортни празници и други събития, в които се включва и общността – родители, местна власт и др. Екипът активно работи за създаване на истинска училищна общност, която включва всички заинтересовани страни – учители, ученици, родители и други представители на местната общност, като бизнеса и др.

Ръководството на училището се стреми да осигурява образование, адекватно на 21 век, с готовност приема и подкрепя млади учители, дава свобода на учителите да реализират идеите си и насърчава прилагането на иновативни методи и практики.

Реализира се чрез дейности, насочени към разгръщане на потенциала на всяко дете, чрез включване в групи за занимания по интереси – има 6 групи в областта на изкуствата, спорта и комуникациите. Учениците участват в 6 групи за допълнително обучение по български език и литература и математика за преодоляване на обучителни затруднения по проект ‚Подкрепа за успех“. За ученици, които трудно се справят с учебния материал по математика, в рамките на общата подкрепа има възложени индивидуални часове.

В училището има ресурсен учител, логопед и психолог, които работят с учениците със специални образователни потребности. Психологът работи индивидуално и с ученици, които екипът за подкрепа за личностно развитие предлага при възникнал проблем или по желание на родители. В училището е създадена съвременна материална база и са осигурени материали за провеждане на качествено образование. Изградена е класна стая на открито и са оформени пространства в двора с оглед на възможността учениците да се обучават на открито.

В създадената преди 3 години лидерска академия за ученици – децата предлагат свои идеи, изготвят проекти и ги реализират – поставяне на табели в двора на училището, организиране на спортни прояви от учениците, изготвяне на „дърво на доброто“ и др. Провеждането на лидерската академия се случва в две седмици в края на учебната година, едната от които е в училище, а другата е изнесена на море или планина. Дейностите във втората седмица изцяло се финансират от спонсорство от местни фирми.

Родителите са активни участници в училищния живот, като се включват в организирани спортни състезания съвместно с децата си. През последната година обаче заради епидемичната обстановка такива не са се организирали. Активно участват родители в традиционните Коледни и Великденски базари. Местната власт от район Кремиковци винаги участва в организираните събития – базари, тържества, участва с дарения на книги в кампанията „Будите ли се“?, награждава отличили се учители и ученици.

Създаден е екип за подкрепа на личностното развитие и всяко дете, което има нужда от подкрепа, я получава съобразно възможностите на училището. В 159.ОУ се обучават 11 ученици със СОП, 1 от които с множество увреждания, има ученици с различна етническа принадлежност и религия, но към тях отношението не е различно. Още от 1 клас целенасочено се работи за създаване на атмосфера, в която всяко дете да се чувства спокойно и значимо.

В училище има създадена комисия за противодействие на тормоза. При съмнение  за насилие над дете от друго дете, възрастен, член на семейството се пише доклад до комисията, която обсъжда случая и предлага мерки. Най – често се предлага работа с психолог както с детето, жертва на насилие, така и с насилника – дете или възрастен. Задължително класните ръководители, психологът и родители осъществяват срещи.

Сайт на училището: https://www.ou159.com/

Фейсбук страница на училището: https://www.facebook.com/159-%D0%9E%D0%A3-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8–374557886044931