Nomination in category "Училище и детска градина" at

Nominated by СНЦ „Обществен съвет по образование в община Гоце Делчев“

3 OУ „Братя Миладинови“, Гоце Делчев

Училището е истински съвременен център на общност от ученици, родители, учители и граждани

Трето ОУ „Братя Миладинови” е училище, което предлага на своите възпитаници качествен образователен процес, възпитава ги и ги мотивира за учебна дейност, открива и развива техните заложби и таланти, опазва здравето и живота им, създава условия за щастливо детство на всяко дете. В този смисъл училището е истински съвременен център на общност от ученици, родители, учители и граждани. Няма друго основно училище в гр. Гоце Делчев, което да работи толкова всеобхватно и всеотдайно с родители – да генерира такава положителна промяна, която се отразява във все по-високия имидж на училището и в обществения живот на гр. Гоце Делчев.

Училището съхранява добрите традиции в образованието и утвърждава нови, иновативни практики, които отговарят на потребностите на съвременното общество. Пример за оригинална традиция, съществуваща само в това училище, е състезанието „Лъвски скок“, което се провежда вече повече от 30 години. Организира се на 19 февруари и дава възможност на децата да се докоснат до духа на Васил Левски и неговото дело.

По иновативен начин, за втора година, училището провежда своя патронен празник. Той преминава под мотото: „Да се забавляваме заедно“ и позволява на ученици, учители, родители и граждани да се изявят, да се забавляват и да се почувстват като в една общност.

Училището прилага разнообразни практики за приобщаване, равнопоставеност и недискриминация на своите възпитаници. Активната дейност  не остана незабелязана. През 2015 година то бе обявено за „Училище на годината” и стана носител на наградата „Златен гълъб” на ОСО – Гоце Делчев. През 2017 год. в МОН на училището бе присъдено званието „Училище без насилие и стереотипи, определени от пола“. Двама учители станаха носители на званието „Учител на годината” за 2016 и 2017 год. и получиха наградата „Златен гълъб” на ОСО – Гоце Делчев.

През 2017 год. на тържествена церемония ІІ „б” клас бе обявен за „Най-добър клас” в едноименния конкурс на Община Гоце Делчев.

През 2018 год. учител от училището спечели награда от Националния конкурс „Стани учител за пример” на Фондация „Въздигане“ и получи втора награда – луксозна рамкирана репродукция върху платно на картината “Заветът на хан Кубрат”.

Успехите на училището са плод на добрата екипна работа на ръководство, педагогически колектив, ученици и родители.
Девизът на училището – „Успяваме заедно”, мотивира членовете на училищната общност за неуморна работа и бъдещи успехи.

Училището има разписана цялостна политика за осигуряване правата на детето – равнопоставеност, защита от дискриминация и толерантност към различията, разписана в различни документи:  Стратегия за развитие на училището за периода 2016/2020 година, Приоритет: интегриране на учениците със СОП и/или хронични заболявания и учениците от етническите малцинства и техните родители;  Правилник за дейността на училището – равнопоставеност на учениците по отношение на спазване на правилата, приети в училище; Устав и Етичен кодекс на Училищния съвет на децата в Трето основно училище „Братя Миладинови“,  Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи;  Етичен кодекс ; Програма за превенция на ранното напускане; „Механизъм за противодействие на училищния тормоз и други.

Децата в училището имат възможност да развиват своите способности и да бъдат част от нашето общество. Те участват активно в живота на училището и обществото. Подкрепят национални и общински каузи, благотворителни инициативи; участват в базари; включват се в концерти; посещават различни групи в детските градини и домовете за стари хора; правят представления, музикални програми; включват се в дейности на БЧК и в начинанията на ОСО – Гоце Делчев и Фондация „Неврокоп – 1“.

Учениците  развиват чувството на уважение към околната среда (жива и нежива природа). Те имат възможност да участват в национални и регионални екологични проекти.

Въпросът за правата засяга живота на всеки човек. Нарушаването на правата е причина за лични страдания, за политически и социални безредици, за конфликти и прояви на насилие. Учениците от Трето основно училище „Братя Миладинови“ търсят начини за справяне с насилието и с желание се включват в кампании, като: „Ден на розовата фланелка“; „Ден на оранжевата фланелка“; „Седмица на ненасилието“ и др. под.). Обръщат внимание на заплахата от бедността и се включват в „Най-големият урок в света“, стратегическа цел 1 – „Изкореняване на бедността“. Подкрепени от учители, родители, общественици (в лицето на поети, писатели, архитекти, банкери и народни представители), те дебатират глобални теми като – „Пътят на бежанците“, проблемите на демократичната съпричастност, мира, толерантността, щастието и се включват в симулационни игри.

Общност „Каузи и начинания“ провежда в училището„Работилници за характер“, което е част от позитивното образование. С развитието на способности на децата, се гарантират все по- големите възможности за участие в различни дейности.

В името, както на личното, така и на глобалното развитие, децата в Трето основно училище разбират идеята за правата, знаят какви са техните права, включително и тези, които им се отказват, и могат да предприемат действия за защита както на своите собствени, така и на правата на другите.

Всяко училище организира ден на ученическото самоуправление, но в Трето основно училище още в началото на учебната година се сформира Комисия за организиране и провеждане на ден на самоуправлението. Денят на ученическото самоуправление в учебното заведение е на първи юни. До тази дата комисията изработва и предоставя подробен план; запознава ги с длъжностната характеристика на заеманата от тях позиция; съгласува програмата с директора на училището; прави оперативни предварителни срещи с учениците и заедно избират казуси, върху които ще работят временните ръководители на институцията; помагат на учениците, които ще заемат местата на учителите да разработят своите уроци; пишат речи и пр.

Всяка паралелка избира и изпраща по трима свои представители и в Училищния съвет на децата. Всички представители съставляват орган на ученическото самоуправление, който дава възможност на учениците да участват активно в процеса на взимане на решения, касаещи училищния живот и ученическата общност. Членовете на Училищния съвет на децата организират и провеждат демократични избори за председател и зам.-председател.

В Трето основно училище се подкрепят много от неформалните дейности, инициирани от учениците, като по този начин децата са насърчавани да вземат самостоятелни решения, което оказва благоприятно въздействие върху светогледа и поведението им.

Учебното заведение работи за интегрирането на децата от етническите малцинства, децата със СОП, децата с двигателни проблеми, като за последните има изграден асансьор и рампи.

Прилага иновативни методи за работа с родителите на своите ученици. Политиката на училището е насочена към уважение на семейството. В училището родителите имат свой кът, където могат да седнат; да разговарят; да изчакат своите деца; да прочетат интересна книга или списание; да се запознаят с менюто на училищния стол; да разгледат обяви, заповеди, наредби. Училището се стреми да превърне семейството в приятел, партньор и съюзник при обучението и възпитанието на децата. Стреми се да привлече родителя не само като наблюдател и зрител, но и като активен участник в училищните дейности и мероприятия. Има дейно Училищно настоятелство, Обществен съвет и родителски комитети по паралелки. Тази учебна година е поредната в живота на училището, в която родителите имат много активно участие. Те са включени във всички инициативи по повод Деня на бащата, Седмицата на Бащата; Деня на мира; Деня на мама; Деня на думата благодаря; Международния ден за Безопасен интернет; Деня на розовата фланелка; Деня на търпението; Седмицата на ненасилието в училище; във всички туристически походи, организирани от клуб „Пирински стражи”; във всички екскурзии, извън населеното място с ученици; в подготовката и провеждането на тържества; в подготовка и провеждането на патронния празник „Да се забавляваме заедно“, в организирането и провеждането на благотворителни кампании, екологични акции, в изявите по проект ТВОЯТ ЧАС; в провеждането на кулинарни състезания, изложби, базари и др.

Подобно на Деня на мама и Ден на бащата се чества тържествено в училище. Трето основно училище е посланик на Националната кампания „Да бъдеш баща“, координирана от Асоциация „Родители“, гр. София.

Училището приема идеи за инициативи, предложени от Училищното настоятелство и/или родителите, касаещи равнопоставеността, включително равнопоставеността по пол. Например:
– Благотворителна размяна на употребявани елементи от училищната униформа, организирана от Училищното настоятелство;
– Включване на родители в организирането и провеждането на екскурзии и походи с предвидени социални игри и спортни мероприятия за преодоляване на агресията, подобряване на общуването и скъсяване на дистанцията;
– Включване на родители в организирането и провеждането на почистващи акции и мероприятия за залесяване с цел преодоляване на агресията и подобряване на общуването между половете;
– Включване в дейности на паралелките на родители, представящи своята професия, хоби или други интересни занимания;
– Включване на родители в дейности по провеждането на новата училищна инициатива „За се забавляваме заедно” 2;
– Участие на родители в засаждането на луковици в училищната градинка по повод Деня на мира;
– Участие на родители в походите на училищния ТК „Пирински стражи” и в НТП „По стъпките на Ботевата чета”;
– „Училище в събота“ – инициатива на УН. Децата се учат да карат колелета и получават диплома за правоуправлението им.

Важен инструмент за предотвратяване на дискриминацията в училище са правилата за формиране на паралелките в първи клас. Във всяка формирана паралелка в първи клас равномерно по брой се разпределят момчета и момичета, деца със СОП, деца от ДДЛРГ, деца с увреждания, деца от етнически малцинства. Тези правила работят много добре и позволяват паралелките да бъдат равностойни и конкурентни.

За учениците, чийто майчиния език не е български и за тези, които срещат трудности при овладяване на учебното съдържание, със заповед на директора през учебната година се организират часове за допълнително обучение. Всички ученици имат възможност да посещават консултациите на своите преподаватели по всички учебни предмети.

За всички свои ученици до VІ клас училището предлага целодневна организация на учебния ден. Сформирани са 11 групи за ЦОУД – 9 в начален и 2 в прогимназиален етап. Трето основно училище „Братя Миладинови” е единственото в гр. Гоце Делчев, което организира образователния процес за учениците от начален етап с двама учители. За децата на целодневна организация училището предлага много добри условия за хранене в училищната столова и осигурява поевтиняване на обяда..

От 2013/2014 учебна година в училището е въведена ежедневна училищна униформа. Тя позволява до голяма степен да бъдат заличени социалните и етническите различия между децата, дава им еднакъв шанс за личностно развитие, мотивира ги за по – активно участие в училищния живот. По инициатива на Училищното настоятелство ежегодно се осъществяват благотворителни кампании за даряване на запазени елементи на униформата на деца от социално слаби семейства.

Животът в училището е богат и разнообразен – инициират се мероприятия, конкурси, акции, срещи с представители на други училища, институции, организации, професии, активно се работи по проекти. Всички те предлагат на подрастващите конструктивни, позитивни варианти за оползотворяване на свободното време, дават им шанса да развиват умения за общуване, за работа в екип, за управление на поведението, за разрешаване на конфликти, за задълбочено осмисляне на ситуациите и примерите от действителността, критично отношение към тях, възможност за избор. Учениците са включени равноправно в работа по многобройни проекти.
– През 2017 година Училищният съвет на децата представи проект „Аз съм различен – обичай ме!“, който не бе финансиран. Техният труд, обаче, бе подкрепен от училищното ръководство;
– Учениците от ІV „б” клас втора година работят по проект на МВР „Детско полицейско управление”. Занятията се провеждат от инспектори, работещи в РУП Гоце Делчев. Всички теми са подчинени на идеята да запълним времето на децата с нещо полезно и градивно, като превенция срещу проявите на хулиганство и насилие.
– „Твоят час” – участие на момчета и момичета в 20 различните групи – за деца с обучителни трудности и за дейности по интереси;
– „Да бъдеш баща“ – съвместно с родители;
– „Уча се да карам ски 2017“ за учениците от ІІІ клас;
– „Дъга многоцветна” – участие на деца и възрастни от различни етноси.

След анкетно проучване на интересите на учениците в учебния план на училището се залагат часове за допълнителна подготовка, като през настоящата учебна година в училището са създадени 8 групи по СИП/ФУЧ

Имаме създаден и активнодействащ ученически туристически клуб „Пирински стражи”, който е единствен за община Гоце Делчев и региона.

С 12 годишна история е и мажоретният състав на училището. Той е първият училищен мажоретен състав в град Гоце Делчев.

През учебната 2017/2018 г. училището изпълнява дейности по проект „Лесни стъпки към доброто здраве“ като част от инициативата с конкурсен характер „Посланици на здравето“. Участниците в него са: 40 ученици, 10 учители, родители и партньори – двама педиатри, географ, краевед, фирмата, отговаряща за храненето на децата също е включена. Поради големия интерес към дейностите по проекта към целевата група са включени ученици от цялото училище, както и родители, учители. Дейностите по проекта, в който участват всички желаещи ученици, са насочени към превенция на хроничните незаразни болести, здравословно хранене, екологична култура, спорт и туризъм.

Трето основно училище „Братя Миладинови“ работи непрекъснато за личностното развитие на възпитаниците си. Преподавателите отговорно подготвят учениците си за участия в олимпиади по основните учебни предмети, в различни конкурси и състезания. Ежегодно в училището се провежда състезанието „Пиша вярно и красиво“, което дава възможност на децата да премерят силите си в овладяването на българския правопис. Училището постига осъзнато убеждение в правото на всеки индивид да изпитва приятелски или други чувства към представители от своя или другия пол, без да накърнява достойнството на другия; да се отнася с уважение към чуждите чувства.

В Трето основно училище „Братя Миладинови“ има утвърден механизъм за превенция и реакция при съмнения за насилие.

Изготвена е „Програма за противодействие на училищния тормоз” и в нея са разписани мерки и дейности за предотвратяване и противодействие при идентифициране на училищен тормоз.
Избран е Училищен координационен съвет /УКС/, който е с регламентирани членове, права и задължения. УКС има разработен план за прилагане на превантивни дейности за предотвратяване на тормоз в училище. Разработени са процедури при установен училищен тормоз между учениците. В тях са описани дейностите на ниво клас/класна стая, училище и общност. В началото и края на всяка учебна година се прави анонимна анкета сред учениците от V до VІІ клас. Резултатите от нея се обобщават, правят се изводи и те стават основата за дейността на училищния координационен съвет през учебната година.

Трето основно училище „Братя Миладинови“ сътрудничи с полиция, агенция „Закрила на детето“, родителите и НПО сектора. В практико-приложен аспект, изброените групи, играят решаваща роля в превантивно-възпитателната дейност и по-точно – в превенцията на насилието.

В Трето основно училище „Братя Миладинови“ се насърчава сътрудничеството между учениците – условие за позитивна нагласа към света и хората. Провежда се писмено допитване до учениците в контекста на проблема за детското насилие, така болезнено актуален. Резултатите сочат, че с всяка изминала година насилието между учениците намалява. От особено значение са осигурената благоприятна, доброжелателна среда и позитивният климат в класната стая. Децата споделят, че ходят в училище с положително настроение и не искат да си тръгнат. Родителите споделят същото впечатление.

Друга форма за превенция на насилието са действащите в Трето основно училище „Братя Миладинови“ ученически клубове и спортни отбори (футбол, волейбол, тенис на маса, шах, бадмингтон, баскетбол).

Други проекти и кампании, които училището реализира, са:  „Без звънец“, „Интеграция на децата от етническите малцинства“; Общински проект за развитие на извънкласните дейности; „Пирин през сезоните” и „Бъдеще без боклук”, разработени съвместно със сдружение „ Еко око”, „С грижа за всеки ученик“; „Посланици на здравето“; „УСПЕХ“; „Демократична съпричастност, мир, такт“ по проект Коменски.

Училището има богат опит в реализирането на проекти, инициативи, кампании и др. дейности в духа на философията, принципите и целите на глобалното образование.

На ниво общност са осъществени:

Благотворителни инициативи: за подпомагане на следоперативния период на дете от ДДЛРГ „ Иван Кюлев”; за подпомагане лечението на болен родител и нуждаещи се хора от местната общност; за събиране на средства за освежаване на туристическа маркировка по екопътека; участие в кампания „Дари от сърце“;

Подкрепени каузи: „Българската Коледа”; Европейски дни на птиците 2017 – EuroBirdWatch 2017; Национална кампания „Ние броим врабчетата“; „Пътуващи сандъчета; НК „Да изчистим България заедно“; „Най-големият урок в света“; Есенни ученически игри;събиране на пластмасови капачки в подкрепа на инициатива на сдружение „Да дарим надежда в Гоце Делчев”.

Училището има три сайта: училищен сайт, който е основен (https://treto-gd.com/); сайт на клуб „Пирински стражи“ (https://piringuards.treto-gd.com/); сайт на „Мажоретен състав“ (https://majoretki.treto-gd.com/) и „Спортна страница“ (https://sport.treto-gd.com/). Две са страниците на училището в социалните мрежи.

В сайта на училището е поместена и електронната книга „23 рецепти за здравословно хранене“, състояща се от 30 страници, както и електронно меню, което се актуализира всяка седмица.
Чрез редовното актуализиране на информацията в сайта на училището се популяризират всички дейности, извършвани в и извън училището, а родителите на учениците могат да получат всякакъв вид информация.

Успехите на нашите ученици през тази учебна година са много: наградите от общински състезания и конкурси – 28 призови места; от национални конкурси и състезания – 21 призови места (в т.ч. призово място на ученик със СОП); от международни конкурси и състезания – 4 призови места. Учебното заведение е едно от петте училища в страната, победител в конкурса за най-атрактивно украсена стая на състезанието Spelling Bee.

С цел провокиране на желанието на учениците да участват в литературни конкурси, учители и родители взеха участие заедно с учениците в Националния поетичен конкурс „Златен Явор“ и постигнаха 3 призови места в двете възрастови групи.
Учителите от училището участват в различни квалификационни форми и непрекъснато работят за повишаване на професионалните си компетентности. Част от тях взеха участие в обученията по ОПП „Развитие на човешките ресурси” по теми, свързани с формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда; за превенция на употребата на наркотици, рисковото поведение, насилието и агресията в училище. Имаме участие на учители по програми на община Гоце Делчев с Република Македония за работа с деца със СОП. Преподавателите от училището притежават умения за решаване на конфликти и водене на преговори; за работа в екип; за взаимодействие със семейството; за работа с хиперактивни деца и ученици; за разработване и реализация на проекти и участия в конкурси; за оказване на първа помощ.