Nomination in category "Училище и детска градина" at

Nominated by Фондация "Заедно в час"

90 СУ Ген. Хосе де Сан Мартин, София

В училището е създадена общност, в която ученици, учители и родители работят заедно за успеха и правата на децата

90 СУ провежда целенасочена политика за професионално развитие на учителите си, повишаването на благополучието на учениците и развиване на умения у тях. Ръководният екип включва учителите в проекти и обучения, представящи прилагането на различни съвременни образователни практики и поставяне на ученика в центъра на образователния процес.

Учителите успешно работят в екип, планират съвместно и посещават взаимно часовете си, работят ефективно и си сътрудничат, посредством професионални учебни общности. Апробират иновативни практики и оценяват ефекта от тях, преди да преминат към по-широко приложение. Пример е моделът на работа в начален етап, който включва сутрешно раздвижване, учебни блокове, часове за творчество, часове за презареждане и станции за взаимопомощ, където ученици помагат на ученици. Той се развива и адаптира към нуждите на учениците от прогимназия, като учителите прилагат активно проектно- и проблемно-базираното обучение и работят с учениците в различни извънкласни форми.

Училището има тясно изградени партньорства с различни НПО и хора от бизнеса, които работят целогодишно и структурирано с определени групи ученици, често родители участват като ролеви модели и биват въвлечени в училищния живот.

90 СУ “Ген.Хосе де Сан Мартин” има ясно изградена политика и стратегия за утвърждаване на правата на детето, посредством въвеждането на иновативна програма, авторски предмети, проектно-базирано обучение и промяна на часовия график. Считано от 2017 година ( с решение № 391/17.07.2017 г. на Министерски съвет), училището е обявено за Иновативно, според горепосочените критерии, а от 2018 година тази иновация се адаптира и разширява за ученици в прогимназиален етап.

Правата на детето, неговото емоционално състояние и психическо здраве се обгрижват освен от учителите в цялото училище и от двама ресурсни учители, логопед и училищен психолог. Учителите активно и ежедневно търсят обратна връзка от своите ученици за това как се чувстват, кое ги затруднява, с какво се гордеят и как това влияе на тяхното развитие.

Програмата на училището е така структурирана, че дава възможност учениците да рефлектират ежедневно върху изминалия ден. Това се случва чрез въвеждането на предметите в начален етап – “Енергиен старт на деня” ( с акцент физически упражнения и екипни игри) ; “Творчество” (с цел развитие на креативност и творческо мислене при децата); “Голям блок” ( с интегриране на нови знания и самоподготовка по предметите БЕЛ и Математика); “Презареждане или Релакс” ( за почивка, чрез изпъване на тялото в хоризонтално положение и слушането на класическа музика ); “Зони за подпомагане” (чиято цел е рефлексия на изминалия ден, подкрепа на ученици, които срещат затруднения при усвояването на учебно съдържание за деня или имат емоционален проблем). Тази успешна практика е оценена високо от външна организация и от цялата общност и това довежда до нейното разширяване и прилагане на отделни елементи в обучението на учениците от прогимназиален етап. Основните елементи, които се включват са: “Енергиен старт” (с аналогична цел на тази в начален етап) ; “Зони за подпомагане и развитие” (с цел повишаване на мотивацията на учениците и техните резултати по учебни предмети) ; “Зони за споделяне” ( включващи дейности за развитие на емоционална интелигентност у учениците). Като резултат от изграждането на тази структура и ефективното участие на всеки учител в училището, учениците стават проактивни, повишават своите умения за критично мислене и самооценка, работят заедно в група и не се страхуват да споделят затрудненията си, развиват редица умения на 21 век и най-вече работят фокусирано и целенасочено за своето развитие. Това несъмнено изгражда една общност, в която ученици, учители и родители, работят заедно за успеха и правата на своите деца.

Инициативите и участието на децата и учениците в училищния живот е организирано с помощта на Ученическия съвет в 90 СУ, посредством дейности, свързани с взаимопомощ в подготовката на уроците в паралелката и между класовете / по метода “ Връстници обучават връстници”/, организират се благотворителни концерти, спортни инициативи и обучения. По инициатива на ученици от различни паралелки се организират благотворителни базари.

Училището има дългогодишна практика за въвличане на родителите и общността в училищния живот. Пример е спортното състезание “Бързи, силни, сръчни”, което се провежда от над 10 години и включва студенти от НСА, хора от бизнеса, служители на Районната администрация и родители и близки на участниците. Игрите са насочени към деца от подготвителни групи и ежегодно участие вземат деца от съседни детски градини, както и представители на 90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин”. Състезанието е традиция за училището и е изключително очаквано събитие от цялата общност. От 2016 година насам училището има традиция и в още едно състезание, което активно включва родителите в училищния живот – “Движи се и учи”. В него се състезават ученици от всички класове, считано от mодготвителна група до 4 клас, заедно със своите родители. Игрите са разделени на 4 предметни области и включват щафетна игра и въпроси по предметите Математика, БЕЛ, ЧО и ЧП. За цялостната организация спомагат освен всички учители от начален етап на обучение, и учениците от прогимназия и гимназия. Тяхната роля е да показват игрите, да журират състезанието, да участват в предварителната подготовка и в деня на състезанието. Игрите продължават повече от месец и са радост за ученици и родители.

Съвместната работа с родителите е част от добрите практики на общността на класа. Те често са ролеви модели по различни теми, участват в съвместни състезания с деца, включват се в организация на базари и тържества, дарителстват и доброволстват за уюта и материалното обезпечаване в класните стаи. Участват в Училищно настоятелство и Обществен съвет. Училището работи активно с външни организации като например „Темпо“, “Каузи”, „Заедно в Час“, “Джуниър Ачийвмънт”; “Метлайф”, “Виза”, “Център за творческо обучение”, “Национален Доверителен Екофонд”, Център за безопасен интернет, Асоциация Родители, редица училища в страната и чужбина, свързани със съвместна работа по проекти, ПУ“Паисий Хилендарски“, Институт за прогресивно образование, различни медии, във връзка с иновативни методи на обучение, развитие на финансова и четивна грамотност.

В учебното заведение има политика за подкрепа на пълноценното включване на всяко дете в образователния процес. Осъществява се посредством участие в различни извънкласни дейности – работа по проекти, различни дейности в час на класа. Провежда се допълнително обучение по учебните предмети в прогимназиален етап. Учениците със специални образователни потребности получават допълнителна подкрепа от специалисти – ресурсни учители, логопед и психолог. Учениците с поведенчески проблеми получават консултации от училищния психолог.

В 90 СУ има сформиран Координационен съвет за противодействие на училищния тормоз, който работи по изготвен план със заложени конкретни дейности, срокове и отговорници. Въвеждат се единни правила за задълженията на всички служители, свързани със случаите на тормоз, изготвени от Координационния съвет и заложени в Правилника на училището.

През настоящата учебна година училището стартира проект с продължителност до март 2021 година за прилагане на холистичен модел за развиване на ключови компетентности в дигиталното пространство.

Повече информация

Сайт на училището: http://sou90.org/

Facebook страница на училището: https://www.facebook.com/90SOU/

Интервю с директора на училището: https://zaednovchas.bg/direktor-emiliya-ivanova/