Nomination in category "Благотворител" at

Nominated by Сдружение ЛАРГО

Фондация „Тръст за социална алтернатива“

Фондацията подкрепя програми, които със своя потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България.

ТСА е организация с идеална цел. Чиято мисия е да прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех.

Фондацията подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България. Основният фокус на програмите е върху ромите, които представляват голяма част от хората, живеещи в бедност. Осигуряват подкрепа в три основни направления:
• Ранно детско развитие с фокус върху отглеждането на здрави деца и повишено присъствие в детската градина.
• Образователни постижения и предотвратяване на отпадането на деца от училище с фокус върху подобряване участието и ученето в училище и повишаване на броя ученици, завършващи средно образование.
• Достъп до възможности за повишаване доходите на хора от рискови групи, което включва свързване с работодатели, предприемачество и жилищно устройство.
ТСА също така подкрепя изграждането на капацитет на местни организации и финансова прозрачност и проследяване на резултатите.

Проектът “С грижа от 0 до 3“ се изпълнява от ТСА с финансиране от фондация „Отворено Общество“ – Лондон за период от две години, считано от ноември 2018г. Целта на проекта е подобряване на майчиното и детско здраве в ромска общност в България чрез:

  • Провеждане на целогодишна обучителна програма „Съвременни теории, политики и практики на детското развитие от 0-3г. по проект за подобряване на майчино и детско здраве сред ромска общност „С грижа от 0 до 3“. Програмата цели изграждане на капацитет за застъпничество за изпълнение на ефективни програми за подобряване на майчиното и детско здраве в ромска общност на 15 заинтересовани граждански организации.
  • Предоставяне на безвъзмездно финансиране на всички редовно участващи организации в обучителната програма за изпълнение на малки застъпнически инициативи на местно ниво. Инициативите ще бъдат разработени в съответствие с изведените от организациите съвместни приоритетни области и цели, заложени в обща застъпническа стратегия;
  • Предоставяне на безвъзмездно финансиране на 11 от участващите НПО за надграждане на съществуващи услуги за майчино и детско здраве.

Лидерската обучителна програма „Съвременни теории, политики и практики на детското развитие от 0-3г.“ цели да изгради капацитета на заинтересовани НПО  и здравни специалисти от цялата страна да предоставят услуги и да се застъпват за подобряване на майчиното и детското здраве в ромската общност. Програмата  предостави възможност за:

  • усвояване на знания и умения за прилагане на ефективни практики за пълноценна грижа от 0 до 3г. – пълноценно хранене, здравна грижа, стимулираща грижа, закрила и ранно образование;
  • усвояване на ефективни техники за водене на застъпничество за подобряване на качеството, достъпа и обхвата на здравни услугите услуги, насочени към деца и майки от ромска общност,
  • работа в мрежа от НПО за обединяване на усилията в обща стратегическа рамка за застъпничество, за чието изпълнение на национално ниво е осигурено допълнително финансиране.

ТСА осигурява обучение и финансиране на 11 НПО на стойност 500 000 долара за подобряване на ранното детско развитие с фокус върху уязвимите групи.

С инициативата от 0 до 3 години, ТСА обучава, изгражда капацитет и подпомага устойчивото развитие на 12 граждански организации. Финансира ключови проекти в областта на ранното детско развитие. Създава възможности за подобряване на условията за устойчивото развитие на деца от уязвими групи в страната.

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ през последните 7 -8 години работи активно по темата за безусловен достъп на децата до детските градини. Доказват с научно изследване за ползата на децата от посещенията в детската градина. В резултат на инициативата над 80 общини страната въвеждат за различни възрасти, частична или напълно безплатна детска градина.