Nomination in category "Училище и детска градина" at

Nominated by ЦМЕДТ АМАЛИПЕ

Иновативно училище СУ „Любен Каравелов“- Варна

В него са внедрени интерактивни методи на преподаване с използване на облачни технологии

Номинираме Иновативно средно училище „Любен Каравелов“, Варна, за внедрени интерактивни методи на преподаване с използване на облачни технологии Office 365 и за активна работа с родители, приобщаване на родителите към училищния живот и повишаване ангажираността у родителите относно възпитанието на децата и тяхното образование.

В училището има създадени четири родителски клуба: родителски клуб от родители на деца от 2 и 3 клас; родителски клуб от родители на деца от 6 клас, родителски клуб от родители на деца от 7 а, б клас и родителски клуб на деца от подготвителните групи. Всеки родителски клуб се състои от около 20 родители. Общо са обхванати около 80 родители.

Учителите в СУ „Любен Каравелов“ са осъзнали необходимостта от приобщаване на родителите и развиване на тяхната загриженост за образованието на децата. Родителските клубове се събират всеки месец и участват в учителско-родителски тренинги и обучения на различни теми в зависимост от възраста и нуждите на децата, провеждани от училищния психолог, директор, възпитатели и класни ръководители.

Родителите и учителите работят заедно по групи, решават казуси, мислят, разсъждават.
С родителите на децата от подготвителните групи се провеждат тренинги, помагащи адаптацията на децата към училищната среда и осигуряване на равен старт в първи клас. Тренинги помагащи родителите при възпитанието на децата на теми: „ Познавам ли своето дете?“, „Как отглеждам детето си“, „Здравословно хранене“ и други.

С Родителския клуб на децата от 2 и 3 клас се работи като се обръща внимание на образователните нужди на децата и грижата за техния здравословен начин на живот. С тези родители бе проведено учителско-родителски тренинг на тема: „Дневният режим на моето дете“

С Родителските клубове на родителите на деца от 6, 7 а,б клас се работи за продължаване на образованието в гимназиална степен и професионално ориентиране на учениците: „Защо да продължа да уча?“, „Образованието като ценност.“

Много голям ефект в работата с родителите се постига с включването в тренингите съвместно и на учителите и на родителите. По този начин учителите разбират слабите страни на родителите във възпитанието на децата им и впоследствие могат да влияят и коригират пропуските допускани от родителите. От своя страна, родителите разбират с какви трудности се сблъскват учителите и се опитват да бъдат съпричастни и да помагат.

Всяко дете има право право на образование, на здравословен начин на живот, на игра. В училището се работи в посока нито едно дете да не бъде пренебрегнато, игнорирано или дискриминирано. Това потвърждават всички дейности, които се извършват в училището и са описани в тази номинация.Всяко дете има право на равен старт при постъпване в първи клас и това се постига чрез ежегодните летни училища, които се провеждат с цел адаптация на децата от подгатвителните групи за постъпване в първи клас. Училището кандидатства ежегодно и печели с максимален брой точки проекти към Община Варна по програмата за интеграция на деца и ученици от уязвими групи и със специални образователни потребности. Подпомагайки децата и техните родители при овладяването на българския език се гарантира равен шанс за качествено образование на децата, чийто майчин език е различен от българския. Всяко дете има своит силни страни и политика на училището и учителите с помощта на родителите да се насърчават децата да развиват своите умения, което води до повишаване на самооценката и самочувствието на учениците и тяхното приобщаване и социализация в обществото, а не капсулиране в общността. Съобразно възможностите и уменията на децата традиционно в училището се работи в направление – изобразително изкуство и информационни технологии /графичен дизайн, фотография и видеообработка/. Вроденият усет към красотата, към естетиката, към хармонията помага на децата с лекота да се справят с поставените задачи, а участията им състезанията на регионално и национално ниво им помагат да се чувстват значими, активни и инициативни личности. Основна мисия на педагогическия колектив е да възпитаме едни добри хора, активни и отговорни, готови да заемат достойно своето място в обществения живот.

С помощта на Училищното настоятелство се подобрява материално-техническата база и окръжаващата учебна среда, която играе важна роля при формиране на личността на децата от най-ранна възраст. В СУ „Любен Каравелов“ има четири компютърни кабинета, осигурен е достъп до интернет в цялата сграда, закупени са 28 таблета за работа в часовете. По проект е обновена училищната библиотека и тя се превърна в място за провеждане на учебни часове в една по-различна среда и с използване на нови методи на преподаване и изпитване.

С помощта на родителите се организират посещения на музеи във Варна и така се обогатява общата култура на ученици и родители и се подпомага процеса на интеграция. В училището активно работят двама образователни медиатори от общността, които са бивши възпитаници на СУ „Любен Каравелов“, завършили средно и висше образование. Те са хората, които помагат на учителите при необходимост от осъществяване на връзка между учител и родител. С тяхна помощ всички деца са обхванати и са в училище и вече се работи за повишаване успеваемостта на децата. В училището работят двама ресурсни учители, един педагогически съветник и един психолог, които осигуряват обща и допълнителна подкрепа на учениците, които се нуждаят от помощ.

Чрез активната работа на Ученическият парламент в СУ «Любен Каравелов» децата се насърчават при взимане на решения съобразно техните компетинции. Председателят, заместникпредседателят и секретарят на УП се избират с избори, които се провеждат в началото на учебната година и имитират провеждането на същинските избори с провеждане на предварителни дебати и представяне на платформи от кандидатите, избирателни списъци, избирателна комисия, урна, бюлетини и изборни протоколи с резултати, които се представя на директора. По този начин децата отрано се запознавен със своите отговорности, които им предстоят когато навършат пълнолетие.

В течение на учебната година два пъти се провежда «Седмица на ученическото самоуправление»; Децата си избират кого да заместват в съответния ден: Директор, преподаватели,  касиер, домакин, медицинвско лице и други, което им дава възможност да се докоснат до естеството на работа на съответните длъжности, които има в училищната институция и така по-лесно да се ориентират какво ще работят когато завършат.

Учениците се научават да взимат решения, преподават, провеждат срещи, обсъждат проблеми. По важни за тях въпроси и когато са в техните компетенции отделни теми се обсъждат с ръководството на училщето и съвместно се взима решение.

УП активно участва всяка година в инциативата «Срещу тормоза и агресията в училище», Денят на «Розовата фанелка» . Тези участия са насочени към възпитаване на толерантност и търпимаст към различието.

Членовете на УП се събират, планират, обсъждат и взимат решения под ръководството на педагогическия съветник ежеседмично в своя самостоятелна стая.Много често се инициарат благотворителни базари, акции в помощ на техните съученици от ЦСОП, тъй като в училището интегрирано се обучават 11 деца от ЦСОП и 9 деца на индивидуална форма на обучение.

СУ «Любен Каравелов» е едно от най-активните училища в работата си с ЦМЕДТ Амалипе по прект «Всеки ученик ще бъде отличник-2» чрез създаването и работа на Родителски клуб и Ученически парламент, инициатор е на обменни визити с други училища в мрежата. Училището участва в проекта на НМД «Училище като център на общността».

Активни партньори на СУ «Любен Каравелов» са Община Варна и кметството на район Аспарухово, ВВМУ-Варна, ТУ-Варна, Ротари клуб Варна – Евксиноград, училището е член на Варненска туристическа камара, а също има и много партньори в туристическия бизнес сектор.

В СУ «Любен Каравелов» децата са обхванати в 28 групи по проект «Твоят час» в групи по интереси и в групи с обучителни затруднения, сформирана е група ФУЧ – Фолклор на етносите . По проект «Твоят час» се водят две дейности към ЦМЕДТ «Амапипе». Едният клуб «Мама и татко са страхотни учители» е с ръководиел майка на ученичка от трети клас, вторият клуб – «Младежтта е толерантност и устрем към образование» се води от образователния медиатор Айдън Муршуд, който е бивш възпитаник на училището, по настоящем и на щат като специалист по административно-стопанската дейност, тъй като вече е дипломиран магистър по «Икономика на външната търговия». Със своя пример по метода на ролевия модел той показва на децата, че образованието е възможност за свободен избор и чрез образование се постига много.

Директорът на училището, г-жа Димитринка Георгиева, освен педагог, е и успешен мениджър. Тя върна в училището и назначи като учители свои бивши ученици, привлече и други млади педагози, които под ръководството на своите наставници, старши учители, бързо навлизат в рутината на професията, а от друга страна тези млади специалисти са генератори на нови идеи и инициативи. Така директорът, подкрепян от един млад, креативен и успешен колектив, менажира дейността на училището и то постепенно се превръща в център на общността на квартала и обединява усилията на родители – ученици – учители за осъществяване на интеграцията на различните етноси за просперитета на район «Аспарухово».

Учениците от СУ „Любен Каравелов“ участват ежегодно в регионални и национални състезания като печелят призови места в областта на изобразително изкуство и информационни технологии.