Nomination in category "Община" at

Nominated by Сдружение Хаячи

Община Нови пазар

Общината е приятел на детето и работи за благоденствието на децата и техните семейства.

Община Нови пазар, област Шумен, провежда постоянна грижа за уязвимите групи, подкрепя  децата в риск и децата с творчески заложби в сферата на науката, изкуството и спорта и инфраструктурните проекти в полза на децата. Общината е приятел на детето и работи за благоденствието на децата и техните семейства.

Община Нови пазар има разкрити социални услуги за деца:
-Два Център за обществена подкрепа с капацитет 93 места- като и двата ЦОП а работят на междуобщинско ниво.;
– Дневен център за деца с увреждания с капацитет 24 места;
– Три ЦНСТ за деца и младежи с и без увреждания с капацитет 36 места;
-Център за личностно развитие „Хела“ -в центъра учат и се развиват деца с увреждания от няколко общини от област Шумен и област Варна.
– Общински детски комплекс работи с деца през учебно време и особено интензивно през ваканциите;
– Център за специална образователна подкрепа (ЦСОП)- 1брой

В Община Нови пазар има работещи:
-ЦДГ 9 броя;
– Детска ясла- 1 брой;
-Основно училище – 3 броя;
-Средно средищно училище – 2 броя;
-Професионални гимназии – 2 броя.

Ръководството на общината прави всичко възможно децата и родителите да живеят в община Нови пазар добре, като непрекъснато кандидатстват по различни проекта за подобряване на живота им.
По Споразумение с Община Нови пазар, се разкри филиал на Центъра за обществена подкрепа Нови пазар-общинска услуга в гр. Девня, като община Девня безвъзмездно предостави зали за психомоторни занимания и ателиета за деца и родители, закупи голямо огледало и килим за занимания на пода и пое режийните разходи за филиала изцяло.

Във филиала се провеждат следните сесии: психологически, социални, педагогически, логопедични, медицински с деца, родители, младежи с и без увреждания, със социално уязвими семейства. По причина, липса на социални услуги за деца, общината в партньорство с община Нови пазар разширяват дейността на ЦОП Нови пазар, като правят възможно децата, родителите, младежите и семействата с деца от община Девня да получават адекватни и полезни услуги.

Oбщина Нови пазар развива много социални услуги за деца и техните родители, развива дейности в подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, полага големи усилия за благосъстоянието на децата от общината, отворена e за нови и нови предизвикателства.

Отговорна структура за въпросите и политиките за децата в Община Нови пазар е отдел „Хуманитарна политика и програми и проекти със социална насоченост” в партньорство с Центровете за обществена подкрепа.

Сред постиженията на община Нови Пазар са:

1. Спечелен проект за детски кът, по оперативна програма за Развитие на човешките ресурси. Проектът ще се реализира през 2021 г.
В детски кът ще бъде превърнат търговският базар, който се намира срещу сградата на общината, като обектът ще бъде напълно адаптиран към нужните условия за тази цел. Модулите ще бъдат трансформирани и обзаведени със санитарни възли и изградена ВиК и ел. инсталации.
Детските помещения, ще бъдат обособени в няколко зони, за различните възрастови групи. Навсякъде в помещенията ще бъде монтирана ударо-поглъщаща настилка, за осигуряване на безопасни условия на труд и игри.
Проектът е насочен към създаване на условия за по-добро съвместяване на професионалния с личния живот на родителите от Община Нови пазар, чрез изграждането на детски кът.
Проектът ще бъде изпълнен от Община Нови пазар, а екип от наети професионалисти ще поеме грижата за деца до 12 годишна възраст, чийто родители са заети с професионалните си задължения, в рамките на работния ден.
2. Във всички образователни институции е осигурена достъпна архитектурна и физическа среда за всички деца и ученици.
3. Предоставяне актуална информация на родителите на децата и учениците съобразно индивидуалните им потребности относно възможностите за ползване на различни видове услуги – образователни, медицински, социални, правни и др., предоставяни от институциите на територията на Община Нови пазар
4. Осъществяване добро партньорство с другите институции, с родителите, с неправителствени организации, с медиаторите за преодоляване на риска от отпадане в задължителна предучилищна и училищна възраст и от преждевременно напускане на училище.
5. Насърчаване творческите заложби на децата – ежегодно над 30 деца, класирани на призови места в национални и международни конкурси, състезания и фестивали в сферата на науката, културата и спорта, получават еднократно финансово подпомагане.
6. Насърчаване спорта за деца и ученици – Финансирането на спортните клубове с участието на деца и ученици в общината е в размер на 127 000 лв. през 2020 г.Спортът и масовата физкултура са широко застъпени и играят важна роля в обществения живот на общината.
През 2020 г. от бюджета на община Нови пазар са субсидирани регистрираните 10 спортни клуба: два футболни, хандбален, лека атлетика, тенис на маса, четири клуба по карате и мажоретен състав.

Общината осигурява социални услуги, които работят с деца, развиват различни дейности като ателиета, групови работи, кампании, детски празници, тематични дни и др. По този начин децата получават освен професионална подкрепа от специалисти,  допълнителни познания, умения, забавления, което им помага в развитието.