Nomination in category "Община" at

Nominated by ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ „АМАЛИПЕ“

Община Габрово

Налице е функционираща структура за подкрепа на децата и семейството, основана на интегриран подход, координация между структурите и осигурено финансиране

Община Габрово е сред общините, в които гарантирането на детските права и подкрепата на семействата са видим приоритет. Налице е функционираща общинска структура, за подкрепа на децата и  подкрепа на родителите и семейството, която се основава на интегриран подход, има координация между останалите структури и е налице осигурено финансиране за политиките за децата. Институцията има политики и механизми, които позволяват и насърчават участието на децата и на родителите във взимането на решенията, които се отнасят до тях. Предприемат се и целенасочени действия за промотиране на разбирането за правата на децата.

В общината функционира „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“, който предоставя интегрирани здравно-социални услуги в подкрепа на семейства и деца в риск. През 2015 г. Община Габрово реализира проект „ПОСОКИ – предоставяне в общността на социално-образователно консултиране и интегриране“, чиято целта бе превенция на социалното изключване и ограничаване предаването на бедността между поколенията чрез въздействие и инвестиции в ранното детско развитие.

В началото на месец април 2014г. на територията на общината бяха разкрити две социални услуги, резидентен тип – Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания. През 2015 г. започна процесът по преструктуриране на Дом за медико-социални грижи за деца – Габрово, посредством разкриване на иновативни интегрирани услуги за деца и семейства.

Във всички училища и детски градини има създадени и функциониращи Обществени съвети. В голяма част от училищата функционират Училищни настоятелства и Ученически съвети.

Община Габрово води открита и целенасочена политика за десегрегация, която би гарантила правото на равен достъп до качествено образование на всяко дете. В общинската политика в сферата на образованието са заложени принципите на равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик, равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищното образование.

В града от много години тече процес на вторична сегрегация на ОУ „Цанко Дюстабанов“. Потепенно, поради нелоялна конкуренция и редица други причини, в град, в който ромите не са повече от 500, се е стигнало до създаване на училище с преобладаващо ромски ученици, което се намира в центъра на Габрово и в което учат ромски деца от целия град, но пък българските са се изтеглили оттам. Образователната сегрегация на децата и учениците безспорно генерира социална изолация и нанася непоправими щети върху психиката им и социалната им реализация. Сегрегираното училище не е в състояние да осигури на възпитаниците си нужните умения за справяне в комплексната глобализирана среда, в обществото, което допълнително намалява възможностите за изява на способностите и реализация.

Изключително ниски са образвателни резултати на учениците от националното външно оценяване. Резултатите от него в IV клас за 2017 г., при максимален брой точки 20 т. са 10.83 по БЕЛ, спрямо 15.58 за Габровска община, а в VII клас за 2017 г., при максимален брой точки 65, са 12.88 по БЕЛ.

След безуспешни опити да бъдат „върнати“  български ученици в училище, за да се получи отново естествено смесена среда, в крайна сметка, кметът на Община Габрово взе взе непопулярното решение за закриване на училището. Решението е добре премислено, стратегически издържано, защото предвижда равномерното разпределение на децата от закритото училище във всички останли училища в града, съобразявайки профил на децата, групови особености (макар и не повече от 500 души, ромите в Габрово принадлежат към различни ромски подгрупи), местоживеене (около 50 % от учениците не живеят в района на закритото училище). Така в никое училище няма да бъде насочена голяма група ромски ученици, което би го превърнало също постепенно във вторично сегрегирано. В същото среме, решението е непопулярно, не само заради засилващите се в национален мащаб антиромски и открито дискриминационни нагласи, а и заради откритото нежелание на голяма част от габровската общественост (включително и уилищната общност) да приеме десегрегационната политика на общината.

Независимо от обществените нагласи, кметът на Община Габрово реши, че ще довърши докрай десегрегационната политика, защото тя гарантира най-доброто за децата от ОУ „Цанко Дюстабанов“. Той успя да привлече не само основните институции, които отговарят за провеждането на държавната образователна политика, а от самото начало този процес не е еднолично решение, а широк консултативен процес, в който са включени неправителствени организации, включително и организации, които имат опит в работата с ромска общност. Организирани бяха редица обществени обсъждание, срещи със самите родители на децата от закриващото се училище, за да бъде разяснено, защо е наобходима тази мярка и да се обсъди как да се случи процесът, така че той да бъде най-плавен и приемащ за децата.

Община Габрово заслужава тази номинация заради принципната си позиция за гарантиране на правото на равен достъп до качествено образование на всяко дете, която неостъпно преследва, въпреки опитите на определени групи да създадат етническо напрежение и да провокират силни антиромски нагласи.