Award in category "Община" at

Nominated by Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България

Община Враца

Общината е отворена към реализирането на нови идеи и търсене на възможности за подобряване на благосъстоянието на децата и семействата

Община Враца е отворена към реализирането на нови идеи и търсене на възможности за подобряване на благосъстоянието на децата и семействата. Реализират се множество проекти, насочени към деца и семейства в риск. Полагат се целенасочени и систематизирани усилия за развиване на услуги в социалната сфера, както и постигане на добро сътрудничество с неправителствени организации.

Общината ежегодно приема и отчита Програма за закрила на детето, съобразена с Националната стратегията за детето 2008-2018, като залага на: мерки за намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата; осигуряване на равен достъп до качествена прeдучилищна подготовка и училищно образование на всички деца; подобряване здравето на децата; защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация; насърчаване участието на децата; отдих, свободно време и развитие способностите на детето. Всяка година се провежда и инциативата “Общината – приятел на детето”.

В годишния План за развитие на социалните услуги в община Варца е заложено провеждането на работни срещи за проучване на мнението на ползвателите на услугите. Институцията финансира Общински център за работа с деца и Младежки център, развива доброволческата дейност чрез инициативата “Аз обичам Враца”, поддържа публична фейсбук-група  “Кажи на кмет и община”.

През месец март 2017 г. ФИЦЕ-България сключи споразумение за сътрудничество с Общината за реализирането на проект “Развиване на Центрове за правата на децата в конфликт и контакт със закона” на Национална мрежа за децата. За разкриването на една нова и непозната услуга, каквато е Центъра за правата на децата, общинските съветници единодушно подкрепиха безвъзмездното предоставяне на помещение, общинска собственост. На официалното откриване на Центъра присъстваха кмет и зам.-кметове, представители на голяма част от общинските структури, които имат отношение към темата. Събитието беше широко отразено в местните медии, благодарение на подкрепата от страна на Общината.

Също така Община Враца подкрепи и кампанията на Национална мрежа за децата за промяна в детското правосъдие, наречена „За по-човечно детско правосъдие”. Общината предостави за безвъзмездно ползване 2 билборд позиции, на които бяха закачени билборди за кампанията.

Община Враца подкрепи инициативата на ФИЦЕ-България да се проведе форум в подкрепа на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие на областно ниво в момент, в който повечето институции отбягваха темата. За съжаление, проектното предложение не беше одобрено за финансиране, но считаме, че позицията на кмета и неговата администрация показва добро познаване на проблемите на общността и професионално отношение и воля за разрешаването им.