Nomination in category "Училище и детска градина" at

Nominated by Център за Междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ – Велико Търново

ОУ „Граф Н. Игнатиев” , с. Граф Игнатиево, общ. Марица, обл. Пловдив

Училището задържа и работи успешно с деца, застрашени от социално изключване и от отпадане от образователната система

Трудно се пише за училище, в което има толкова силен Ученически парламент , какъвто има в това „неелитно“ българско училище. И за да има такова младежко участие и такива активни млади хора, с изразена гражданска позиция- означава само едно: Техните учители и възпитатели са успели не само да са „просто“ учители и да си предадат предмета в час, но и да бъдат и възпитатели и вдъхновители.

Училището е част от мрежата училища към ЦМЕДТ „Амалипе“ и работи целенасочено в посока превенция на отпадането на деца от образователната система, повишаване на мотивацията на учениците да завършат успешно основно образование, да продължат и завършат успешно средно образование. Училището работи както със самите ученици, така и с техните родители и разширено семейство.

Основно училище „Граф Н. Игнатиев” е средищно и в него се обучават 180 ученика от 5 населени места от община Марица и община Съединение. Училището работи не само с деца от селото , но и от региона. За пътуващите е осигурен транспорт. Четиридесет процента от обучаемите са от ромски произход, което показва, че учителите работят еднакво добре и с желание с всички деца, независимо от техния етнос, пол, културни особености и т.н. Децата са от бедни семейства, в които образованието не е от първостепенно значение. Родителите са заети предимно с мисълта за оцеляване и изхранване на семейството, а не с това, децата им да получат основно и/ или средно образование.

Организацията на учебния процес е целодневна / от 7.30 часа до 17.30 часа/, като е осигурено и обедно хранене. В училището работят 15 човека педагогически и 6 непедагогически персонал. В училище работят учители, начело с г-жа Даниела Петкова – директор, които всеки ден творят „чудеса“ със своите ученици. Те не само са техни учители, които ги учат и възпитават, а са и техни ментори и значими хора, които ги водят по пътя на знанието и просперитета.

Въпреки че училището не е елитно, то предлага много съвременни методи на обучение ( компютърни кабинети, участие в проекти, участие в редица регионални и национални събития).

Училището дава на децата едно истинско детство, което те не биха имали извън него, в семейната си среда. Задържа и работи успешно и ефективно с деца, застрашени от социално изключване и от отпадане от образователната система.

Именно в това учебно заведение се зачитат и спазват правата на децата, каквито те нямаха да имат, ако бяха останали извън учебното заведение, а именно достъп до образование, възможност за развитие и успяване в живота, научаване на основни социални умения, обучение на основните човешки права, изхранване, приятелска и защитена среда на учение и възпитание.

От няколко години към училището има активен Ученически парламент – реално действаща ученическа структура , а не просто на хартия. Можем отговорно да заявим, че работата на Ученическия парламент се конкурира с работата на подобни структури в много централни градски и „елитни“ училища. Учениците от парламента често се срещат със свои връстница от близки училища за обмен на идеи и добри практики. Ученическият парламент инициира много инициативи и събития, свързани с подобряване на условията на учене, явява се катализатор на въвличането на все повече ученици, да се включват в различни проекти и дейности. Ученическият парламент издава и свой ежемесечен вестник, в разписването на който са включени екип ученици под ръководството на свои учители. Ученическия парламент през тази учебна година успя да инициира благотворителна кампания в подкрепа на свой съученик. Представители на Ученическият парламент участваха в Регионален педагогически форум – за община Марица, обл. Пловдив, където представиха своята дейност пред представители педагогическата общност от няколко области от страната, пред представители на академичната общност от Пловдивски университет и пред местните власти.

Към училището има и действащ Обществен съвет. Родителите са включени в различни съвместни кампании и инициативи за облагородяване на средата край училището; събития за национални и традициионни календарни празници.

Училището работи много добре с местната власт, с различни държавни институции, местен бизнес и граждански организации. Училището е член на мрежата училища на ЦМЕДТ „Амалипе“ – номинираща организация.

Номинираме това училище, защото то дава на децата тяхното детство, дава им образование и възпитание, което ще им послужи след време в живота, да станат по-добри и достойни хора.