Award in category "Училище" at

Nominated by СНЦ „Жанета” - Разград

ОУ „Никола Икономов“ – Разград

Училището има изработена цялостна стратегия, която гарантира правата на децата, качествено и модерно образование според новите стандарти

В ОУ „Никола Икономов“ се обучават 635 ученици с различна етническа принадлежност: българчета, турчета, ромчета. Педагогическият екип в училището съумява да осигури спокойна творческа атмосфера за обучение и възпитание на подрастващите, като не се допускат случаи на сегрегация на етническа или религиозна основа.

ОУ „Никола Икономов“ има изработена цялостна стратегия за периода 2016-2020 година, в която са представени политики и прилагащи ги практики, целящи гарантиране правата на децата да получават качествена и модерна образователна услуга, в съответствие с новите образователни стандарти и изисквания.

Класните стаи и кабинетите в училището са оборудвани с дигитална техника, позволяваща осъществяването на мултимедийно обучение. Преподавателите, работещи в учебното заведение, повишават постоянно квалификацията си и прилагат модерни подходи, прийоми и методи за работа, стимулиращи активността на учениците и превръщащи ги в субекти на познавателния процес. В учебното заведение работи успешно екип от двама специални педагози, психолог и логопед, които в продължение на пет години осъществяваха успешно целите на Проект „Включващо обучение“, а понастоящем и на Проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“. Към момента Екипът осигурява равен достъп и подпомага обучението и личностното развитие на 20 ученици със СОП. Ръководството на училището е създало подходяща архитектурна среда и е осигурило за целта 4 много добре обзаведени и оборудвани помещения, в които се осъществява подкрепата за децата със специфични потребности.

Директорът на училището Виктория Георгиева проявява особена загриженост и оказва системна подкрепа на специалистите от екипа. При извършената супервизия през месец юни 2016 год. от комисия, назначена от МОН, екипът, реализирал целите и задачите на включващото обучение, получи висока оценка, за която има съществен принос и административното ръководство с проявеното разбиране и сериозна ангажираност от страна на директора Виктория Георгиева.

Важните решения в учебното заведение се вземат след задълбочено обсъждане от Педагогическия съвет, те се обсъждат и с членовете на Училищното настоятелство, на Обществения съвет и на Ученическия парламент. Родителската общност силно подкрепя работата на административното ръководство и на педагогическия екип при осъществяване целите на ОВР, участва много активно при организация и провеждане на извънкласни дейности: училищни тържества, благотворителни базари, изложби и конкурси, зелени училища, спортни игри и състезания и др.

В ОУ «Никола Икономов» – Разград се обучават 20 ученици със СОП. Ръководството на училището е създало подходяща архитектурна среда и е осигурило за целта 4 много добре обзаведени и оборудвани помещения, в които се осъществява подкрепата за децата със специфични потребности.
В учебното заведение функционират различни клубове по интереси, в които децата развиват своите таланти и потенциал. Клубовете от „Твоят час” утвърждават правата на децата да се развиват във сфери, които развиват интересите им от нови познания, практически умения и способности.

В учебното заведение има изграден и работещ Училищен парламент, в който учениците вземат решения за живота и дейностите в училището. Децата участват много активно при организацията и провеждането на извънкласни дейности: училищни тържества, благотворителни базари, изложби и конкурси, зелени училища, спортни игри и състезания и др. Инициативите на децата се подкрепят от родителската общност, административното ръководство и педагогическия екип.
Участниците в Училищния парламент се избират, като от всеки клас след тайно гласуване се излъчва по един представител. Органът заседава два пъти месечно, а при необходимост повече. Той взема решения как да бъдат награждавани изявени деца и укорявани тези с лоши прояви. Идея на Училищния парламент е ежегодно в училището да се провежда конкурса «Най-толерантен ученик». Гласуването за номинациите отново е тайно, а фаворитите, събали най-голям брой гласове, получават титлата, а родителите им се удостояват с грамоти.

Сдружение „Жанета“ реализира в училището програми и модули за борба срещу агресията, тормоза, за подобряване на общуването във всички паралелки. Специалисти от Центъра за обществена подкрепа, управляван от Сдружението, вземат участие в тематични родителски срещи, реализират и програми по теми, отнасящи се до живота в училище – приятелства, интернет насилие, кариерно ориентиране, здравословно хранене, превенция на ранните бракове и др.

Директорът г-жа Виктория Георгиева е фактор за доброто сътрудничество и с други институции, свързани с благоденствието на децата. Тя адекватно търси подкрепа от специалисти, за да може да отговори на нуждите на децата и като ученици, и като личности – търси финансова подкрепа за талантливите възпитаници на училището, стимулира техните интереси и възможности.

В ОУ „Никола Икономов” се осъществяват богати превантивни програми, за чието реализиране се привличат съдии, прокурори, полицаи, пожарникари, психолози, социални работници и учители.
ОУ „Никола Икономов” бе първото учебно заведение в регион Разград, където бе въведено интерактивно обучение с интерактивна класна стая. Учениците реализират училищна телевизия, вечер на талантите, срещи с видни кулинари, литератори и творци.

ОУ „Никола Икономов“ бе едно от 72-те пилотни училища в страната, в които се осъществи Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”. Учениците се включиха в разнообразни прояви и дейности.

Учебното заведение работи по европейски проекти за подкрепа на децата и за тяхното развитие и индивидуалност. Застъпени са интерактивни методи за обучение, а педагогическият персонал непрекъснато повишава своята квалификация, за да отговори адекватно на потребностите на възпитателно-образователната система.

Въведен е едносменен режим, като в следобедните часове децата са обхванати в занимални. За учениците, които имат затруднения в услояването на учебния материал, са осигурени индивидуални занятия от преподаватели и часове по допълнителни консултации с тях.

Учениците реализират училищна телевизия, вечер на талантите, срещи с видни кулинари, литератори и творци.

Вече втора година единствено в ОУ „Никола Икономов“ сред всички останали общински училища се реализират целите и задачите и на Проект „Детска полицейска академия“ с учениците от 4 «в» клас с класен р-л Деляна Иванова. Чрез участие в разнообразни дейности, в които активно се включват специалисти и експерти от РПУ – Разград, се осъществява ранната превенция на асоциално поведение и изграждането на ценностно отношение към закона. Децата се запознават със своите права, усвояват умения да ги отстояват, запознават се детайлно с професията на служителите на реда. Те се учат да уважават и да спазват законите, да зачитат правата на другите, да бъдат непримирими с нередностите, да се грижат за други хора, изпаднали в беда.

Изключително активна подкрепа училището получава и от ЦОП «Жанета» – гр. Разград чрез участието на работещите в Центъра психолози в провежданите дейности.

В училището успешно се прилага Механизмът за превенция и реакция при случаи на насилие и тормоз. Активна е дейността на Координационният съвет, който откликва своевременно на всяка по-груба проява на насилие и тормоз, а при необходимост търси съдействие и подкрепа от специалистите в Дирекция „Социално подпомагане“ – Разград, РПУ – Разград /инспектори от Детска педагогическа стая/, психолози и педагози от ЦОП „Жанета“, работи в пряко сътрудничество и със специалистите в ОБКБППМН. Случаите на агресия и насилие в училището са сведени до минимум. В тази насока политиката на педагогическия екип поставя акцента преди всичко на превантивната работа. За целта се организират занятия в Часа на класа /ролеви игри, решаване на казуси, мултимедийни презентации, беседи/ с участието на училищния психолог, на психолози, на инспектори от Детска педагогическа стая към РПУ – гр. Разград.

Училището работи много активно и с Превантивно-информационен център (ПИЦ) към Общински съвет гр. Разград по отношение на превенция на употребата на наркотични вещества и изясняване на вредата от тютюнопушеното и злоупотребата с алкохол. Експерти от Центъра са чести готи на училището, с презентации, беседи, дискусии и други форми на въздействие, те създават правилната нагласа за избор на здравословно поведение.

ОУ „Никола Икономов” е първото в страната учебно заведение, въвело през 2009-та година виртуална класна стая и първото училище в Разградска област, въвело обучение по английски език в първи клас през 1995 година.