Nomination in category "Училище и детска градина" at

Nominated by Център за Междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ – Велико Търново

ОУ „Петко Рачев Славейков‘‘, село Джулюница, община Лясковец, област В.Търново

Училището обединява деца с различен етнически произход, като мотивирани учители и наставници създават за всяко от тях индивидуална визия за успех

Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ работи с училището от 2011 година. Като част от мрежата училища по Програма „Намаляване на отпадането на ромските деца от училище „Всеки ученик ще бъде отличник“, училището се утвърди като едно от водещите, прилагащо модел, в който децата са в центъра на образователния процес и е осигурена подкрепа, за да израснат като уверени и успешни възрастни. Училище, център в общността, отворено към партньорство с родители, семейства, организации и личности, които да помогнат за постигането на тази цел.

Това е историята на едно обикновено селско училище с намаляващ брой ученици, което се превръща в  Обединено иновативно училище с професионална подготовка, променящо съдбите на ромските деца и родители към по – добро, без да допусне отлив на българските деца, пример за много училища в България.

Обединеното иновативно средищно училище е с целодневна организация и професионална подготовка в VIII – Х клас. Педагогическият екип е от 15 висококвалифицирани специалисти. Учениците са 110 , от тях 55% от ромски етнос, пътуващи – 65 %. С интеркултурни класове.

ОУ „П. Р. Славейков‘‘, село Джулюница е дом за деца с различен етнически произход от 5 населени места, то е мозайка от различни възможности, темпераменти и мечти, обединени от идеята на училищния екип да създаде едно различно училище, в което децата се обучават да развиват силните си страни и да бъдат успешни не само с учението.

В центъра на обраователната политика на училището са децата, такива каквита са – различни, неповторими и истински. Именно към тях е адаптиран учебния процес, преподаването и ученето. За да достигне до всяко дете, учителският екип избира и прилага различни иновативни модели. Залага се изключително много на екипната работа на другарската взаимопомощ и подкрепа от по-силния към по-слабия, от по-можещия към нуждаещия се.

Над 50% от учениците са от ромски произход и срещат затруднения в овладяване на българския език, някой от тях нямат мотивация да ходят редовно на училище, затова в училището е изградена процедура за идентифициране на децата в риск. За всяко дете се разработва индивидуален план за работа и визия за успех, за да бъдат преодолени затрудненията. С него работи и ученик – наставник, който да го подкрпя и му помага при необходимост. Именно за работата си с ученици от различни етноси , както и с ученици в риск, училището получи статут на иновативно с иновацията си “Включващо интеркултурно училище“.

За да предложи атрактивна учебна среда и интересни извънкласни дейности на своите ученици, училището работи по много проекти и програми. Така осигурява равен достъп на всяко дете не само да се образова, а и да развива индивидуалните си заложби. Организира безплатни зелени училища по лидерство и предриемачество. От 8 години няма отпаднали ученици, не се наблюдава и отлив на българските ученици.

За да предложи по-голям шанс на деца от уязвими групи да продължат образованието си след завършване на основно образование училището бе преобразувано в обединено с професионална подготовка, така ромските ученици, които иначе не биха учили в градовете, ще могат за учат до 10 клас в своето училище.

В училището работи активен Ученически парламент, създаден през 2011 година, който взима решения по въпроси, свързани с обучението, дейностите и проблемите в училище и подкрепя ученици, застрашени от отпадане. Учениците обменят опит със свои връстници от различни училища, участват в обучения за развиване на лидерския си капацитет. Ученическият парламент инициира много инициативи и събития, свързани с подобряване на условията на учене, явява се катализатор на въвличането на все повече ученици, да се включват в различни проекти и дейности. Ученическият парламент инициира множество благотворителни кампании в подкрепа на децата от домовете, а тази година подпомогна лечението на болен роднина на свой съученик.

Към училището е сформиран и Родителски клуб от активни родители с цел ангажирането им в решаването на проблеми, свързани с деца, застрашени от отпадане и включване в процесите на вземане на решения;
Организират се общностни събития и лектории за активно включване на родителите;  Родителският клуб в движеща сила при решаване на проблеми, свързани с отадането от училище, ранните бракове и подкрепя изцяло училищният екип при реализиране на училищни мероприятия и изяви.;

Към училишето фунционират Обществени съвет с родители от всички етноси и групи, както и активно Училищно настоятелство. Мнението на родителската общност се чува при вземане на всчики важни решения.

Училището работи активно с НПО и доброволци, подкрепяно е от местаната власт и бизнеса.

Иновативният модел, по който работи, е насочен към откриването и развитието на способностите на всяко дете, намаляване на риска от отпадане от училище и изграждане на достъпно, позитивно и толерантно училище, свързано с родителската общност, с мотивирани и иновативни учители, които използват разнообразни методи на преподаване, съобразно състава и нуждите на учениците.

Изгражда се визия за успеха на всяко дете, включваща индивидуална подкрепа на учениците в риск от отпадане по метода „връстници помагат на връстници‘‘ с подкрепа на ученици-наставници. В училището работи ежедневно ресурсен учител, който работи с децата със специални потребности и консултира учителите как да работят по – добре с тях.

Залага се изключително на неформалното образование в нетрадиционна обстановка и сред природата.
Училището работи активно по различни проекти, насочени към намаляване на отпадането на учениците, осигуряване на допълнително обучение по БЕЛ, предприемачество, екология; организира безплатни зелени училища по лидерство и предприемачество, за повишаване на езиковата култура на деца и родители в риск от отпадане, за повишаване на капацитета на родителската общност и др.

Целта е превръщането на училището в добре функционираща система, която активира ученици, учители, родители и допринася за развитието на местната общност.

Училището има ясно разписан механизъм и правила за противодействия на насилие. Информация за необходимите телефони за подаване на сигнал в случай на насилие има на всеки етаж и във всяка класна стая, във фоайето на училището има поставена кутия за сигнали, мнения, препоръки и жалби.
На сайта на училището има информация за това как се подават сигнали за насилие , с контактна информация за линиите за подкрепа на деца, в случай на агресия или насилие.