Nomination in category "Герой на децата" at

Nominated by Нарине Банкова

Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване Николай Хайтов, Варна

Екипът на училището от години работи успешно за децата със специални образователни потребности

Екипът на училището от години работи успешно за децата със специални образователни потребности. Създава подкрепяща и приобщаваща среда за развитие на техния потенциал, развива различни иновативни форми за тяхното включване. Работи активно за тяхната професионална реализация.

Подкрепящи, разбиращи, толерантнни, отворени към организациите, работещи с деца със СОП. Търсещи взаймодествие за по-доброто развитие на децата.

Фондация „Радост за нашите деца“,Варна, намира подкрепа и разбиране за нуждите на децата със СОП и тяхното образование в екипа на ПГГСД“Николай Хайтов“, Варна