Nomination in category "Училище и детска градина" at

Nominated by „Сдружение инициатива за развитие-Кърджали решава”

СУ „Петко Рачов Славейков“, град Кърджали

Стремежът на училището е наистина да поставя детето в центъра на всичко.

Средно училище „Петко Рачов Славейков“ град Кърджали е най-голямото училище на територията на областта. В него се обучават 1640 ученици от I – XII клас и 27 деца в предучилищни подготвителни групи.

Мотивите за номинацията на СУ “ П.Р.Славейков“, град Кърджали, са свързани не само с това, че е с най-голям брой деца и ученици от различни възрастови групи, а и защото в него децата са в центъра на всичко, което се прави. Те не само се обучават, но и придобиват ценни знания и умения за живота. Дава им се възможност да се чувстват като част от училищния живот. Работи се за развитие на тяхното критично мислене и изграждане на аргументирани становища по важни за тях проблеми. Делегират им се отговорности и се формират умения за справяне в критични ситуации. Учениците на СУ „П.Р.Славейков“ са организатори и активни участници в разнообразни кампании, инициативи, тържества, конкурси, школи, проекти, спортни състезания и иновативни практики, включително и благотворителни кампании за подпомагане на деца в риск.

Училището е изградило партньорски взаимоотношения със заинтересованите страни, институциите, местни структури, родителските активи и неправителствени организации за участие в процеса на реализиране на училищната политика за гарантиране на правата на децата. Активно участват и подкрепят инициативи и кампании, организирани от Национална мрежа за децата, а доброволчеството и благотворителността са сред основните приоритети.

В училището не само се прилагат стратегия, годишни планове, екипи за работа по различните направления в нормативната уредба, но и има изградена система на работа за прилагане правата на детето. Следи се за всяка промяна в българското законодателство и европейските инициативи.Ръководството на училището осигурява различни форми за детско участие. Целият екип на училището работи за спазване правата на децата и училището наистина е място, където те се чувстват спокойни и щастливи.

В часа на класа и форми, организирани от Ученическия парламент, децата и учениците се запознават с правата си и с това към кого да се обърнат ако смятат, че техните права са нарушени. В провеждани фокус групи с неправителствени организации, учениците от СУ „П.Р.Славейков“ винаги са демонстрирали активна гражданска позиция и познания в областта на детските права.

Училището има утвърдени добри практики по отношение на интеграцията на децата и учениците в училищния живот. Учащите активно участват в заседанията на Педагогическия съвет със свои представители от Ученическото представителство, което е своеобразна форма на ученическо самоуправление в училището с права и отговорности. Уникално по своята същност е и движението „Ръка за помощ“, което се занимава с активно организиране, иницииране и участие в благотворителни и дарителски акции за подпомагане на деца и хора в нужда.

Движението „Ръка за помощ“ обхваща доброволци от 1 до 8 клас, които развиват дейност, подпомагаща деца и възрастни в нужда. На този етап учениците в него са 75. Те участват активно в редовни благотворителни кампании за Световния ден на думата „Благодаря“ (11 януари), Международния ден на доброволеца (5 декември), Международния ден на доброто (17 февруари). Непрекъснато организират кулинарни акции за подкрепа на болни деца от училището и областта. Подготвят и правят дарения за защитени жилища на територията на град Кърджали. В Дома за стари хора и в Центъра за деца с увреждания провеждат кулинарни състезания и представят развлекателни програми. Доброволците участват редовно в мероприятията, посветени на Деня на земята (22 април). Те не пропускат празника на хората с увреждания (3 декември). Традиция са и взаимните гостувания с подрастващите от Дома за изоставени деца в Крумовград. Първи март е чудесен повод да зарадват нуждаещите се с мартеничка. Със собствени средства правят дарения на социалната кухня в храм „Успение на св. Богородица“ в кв. „Гледка“. Въпреки пандемията, учениците от движение „Ръка за помощ“ не спряха своите дарителски акции.

В училището има активно работещ Ученически парламент, който дейно участва в управлението на учебното заведение, дава предложения и становища за организиране и провеждане на дейности, отговарящи на интересите на всички възрастови групи.

Възпитаниците на СУ „П.Р.Славейков“ имат изградено критично мислене, участват активно при организиране на дискусии на училищно, общинско или областно ниво, включително и в инициативи на Национална мрежа за децата. Училището има изградена система за самооценка, в която активно участват и самите ученици.

Запазена марка на славейковци са годишните награди „Даскеер“, които тази година се проведоха за 20-ти път. Учениците от Ученическия парламент на СУ „Петко Рачов Славейков“ – Кърджали провеждат церемония, която включва номиниране,гласуване и определяне на най-добрите учители. Отличията на победителите се връчват на официална церемония – прекрасно младежко шоу, което е награда за учители, гости и публиката.https://www.slaveykov.bg/index.php/news/show/Даскеер-ите-отново-зарадваха-учители-и-публика.html

Постоянно квалифициращият се персонал в училището прилага съвременни методи на обучение, придобиване на знания и умения за живота в разнообразни форми на обучение – школи, клубове, отбори, екипи и обединения по интереси, които имат много добри резултати по отношение на участието на децата в училищния живот. Учебното заведение има изградени партньорски отношения с родителите, местната общественост, с представители на неправителствения сектор.

Учебното заведение активно работи с неправителствени организации и участва в реализирането на съвместни проекти и инициативи. Има работещо Училищно настоятелство. Родителите се включват активно във вътреучилищния живот и заедно със своите деца се радват на постигнатите успехи във всички области, защото СУ „П.Р.Славейков“ наистина е училище за ШАМПИОНИ.

СУ „П.Р.Славейков“ реализира много проекти, по които се организират форми и дейности, насочени към превенция на насилието и агресията. В училището съществуват и много спортни клубове, които са носители на републикански и международни награди. Развиват се и клубове в областта на науката и изкуствата. Дава се възможност на всяко дете да открие и развива своя талант. В извънкласните дейности активно се включват и родителите. Съвместната работа и осигуряването на допълнителни, смислени и интересни форми за занимания на децата и учениците, са доказана ефективна формула за превенция на агресията и насилието, която училището прилага от години.

Като иновативно училище, част от мрежата на МОН, СУ „П.Р.Славейков“ използва иновативни методи и начини на обучение, обогатяване на образователните материали и учебната среда, включване на ИКТ и активизиране на креативното мислене, инициативността и желанието за учене през целия живот на всяко дете в училище.

  • През учебната 2018/2019 година, по проект на Община Кърджали, училището е с изцяло обновена инфраструктура и материална база. На осемнадесетите годишни награди за постижения в областта на инвестиционните проекти, строителство и архитектура в България –„Сграда на годината“ , Средно училище  „ Петко Рачов Славейков“ –Кърджали е отличено като най-качествена сграда за 2019 година в категорията „Социална инфраструктура – здраве, култура, образование и спорт“ -https://www.gradat.media/blog/2019/12/12/-2019

 

Проблемите и темите, свързани с правата на децата са част от  вътрешноучилищната квалификация на учителите. Работи се по проекти за обучение на училищни лидери.

Училището е част от национални и международни мрежи, което дава възможност за ефективно сътрудничество по проблемите, свързани с правата на децата. То получава подкрепа от членовете на училищната и извънучилищната общност.

Училището има закупени и предоставени от НПО образователни материали в областта на правата на децата. Материалите са в напълно обновената  училищната библиотека и е осигурен достъп до тях. Под ръководството на училищния библиотекар творят много ученици –поети и автори на собствени лирически произведения, обединени в  поетичен клуб „Вдъхновение“.

Има създадени процедури и механизми за оценка на качеството на образователните материали, които са достъпни за всички. Създаден е виртуален справочник, ползват се училищните кабинети и достъпа до интернет.

Училището се гордее с постиженията на своите възпитаници – престижни награди на национално и международно ниво в областта на математиката, литературата, историята, както и много спортни отличия.

СУ “ П.Р.Славейков“, град Кърджали, е наистина територия, желана от децата и учениците. То е от малкото училища, което те чувстват като свой дом. Децата показват, че са щастливи, че учат в това училище, че са част от него, защото училището им дава всичко – знания и умения, възможности за творчески изяви и забавления, учи ги как да бъдат активни граждани.