Nomination in category "Училище и детска градина" at

Nominated by „Сдружение инициатива за развитие-Кърджали решава”

СУ „Петко Рачов Славейков“ – Кърджали

В училището децата не само се обучават, но и придобиват ценни знания и умения за живота и се чувстват част от училищния живот

Средно училище „Петко Рачов Славейков“, град Кърджали, е най-голямото училище на територията на областта. В него се обучават 1646 ученици от I – XII клас и 20 деца в предучилищни подготвителни групи.

Мотивите за номинацията на СУ “ П.Р.Славейков“ са свързани не само с това, че е с най-голям брой деца и ученици от различни възрастови групи , а и защото в него децата са в центъра на всичко, което се прави. Те не само се обучават, но и придобиват ценни знания и умения за живота. Дава им се възможност да се чувстват като част от училищния живот. Работи се за развитие на тяхното критично мислене и изграждане на аргументирани становища по важни за тях проблеми. Делегират им се отговорности и се формират умения за справяне в критични ситуации. Учениците на СУ „П.Р.Славейков“ са организатори и активни участници в разнообразни кампании, инициативи, тържества, конкурси, школи, проекти, спортни състезания и иновативни практики, включително и благотворителни кампании за подпомагане на деца.

Училището е изградило партньорски взаимоотношения със заинтересованите страни, институциите, местни структури и родителските активи за участие в процеса на реализиране на училищната политика за гарантиране на правата на децата.

В училището не само се прилагат стратегия, годишни планове, екипи за работа по различните направления в нормативната уредба, но и има изградена система на работа за прилагане правата на детето. Следи се за всяка промяна в българското законодателство и европейските инициативи.

Училището има утвърдени добри практики по отношение на интеграцията на децата и учениците в училищния живот. Учениците активно участват в заседанията на Педагогическия съвет със свои представители от Ученическото представителство, което е своеобразна форма на ученическо самоуправление в училището с права и отговорности. Уникално по своята същност е и движението „Ръка за помощ“, което се занимава с активно организиране, иницииране и участие в благотворителни и дарителски акции за подпомагане на деца и хора в нужда. Учениците от СУ „П.Р.Славейков“ имат изградено критично мислене, участват активно при организиране на дискусии на училищно, общинско или областно ниво, включително и в инициативи на Национална мрежа за децата. Училището има изградена система за самооценка, в която активно участват и самите ученици.

Постоянно квалифициращият се персонал в училището прилага съвременни методи на обучение, придобиване на знания и умения за живота в разнообразни форми на обучение – школи, клубове, отбори, екипи и обединения по интереси, които имат много добри резултати по отношение на участието на децата в училищния живот. Училището има изградени партньорски отношения с родителите, местната общественост, с представители на неправителствения сектор.

Съвместно с неправителствената организация –„Родопея –Балканика“ се осъществяват международни проекти по “ Еразъм +“ за младежки обмен на ученици от X –XII клас от Германия и Австрия по въпроси за равнопоставеност и демократично развитие на гражданското общество.

Училището е предпочитано за осъществяване на всички видове студенски практики на редовните студенти-бъдещи педагогизи в областа- в педагогическия профил НУПЧЕ на Филиал „Любен Каравелов“ град Кърджали към ПУ „ П. Хилендарски“ още от самото си създаване през 1984 година. Осъществяват се непрекъснати квалификации на базата на добри практики в обучението и прилагането на иновативни методи.

Има ли училището политика за подкрепа на пълноценното включване на всяко дете в образователния процес без значение от етническа принадлежност, специални образователни потребности, владеене на български език, поведенчески затруднения и пр.?
В училището има изградени екипи за подкрепа на пълноценното включване на всяко дете в образователния процес без значение на етническата принадлежност, специални образователни потребности, владеене на български език, поведенчески затруднения и други. Приемът в I-ви клас се извършва по критерии на равен достъп до образование още от подготвителните групи в училището за обхват на непосещаващите детски градини деца и невладеещите български език.
Осигурява се допълнителна подкрепа от ресурсен учител, двама логопеди, психолог, педагогически съветник, екипи от педагози и класните ръководители за справяне със затрудненията или поведенческите особености на всяко дете, в зависимост от индивидуалността и спецификата на детето и/или ученика.

Всеки, който е бил свидетел на проява на тормоз или насилие, прекратява незабавно действието като уведомява класния ръководител или училищното ръководство за случая. Класният ръководител изяснява причините за проявата като разговаря с всички свидетели и участници. Уведомява родителите на проявилите се ученици и след това уведомява писмено с доклад до директора за извършената корекционна работа в паралелката си. Класният ръководител може да използва целият наличен ресурс от специалисти в училището за справяне с проблема. Ако случаят не се разреши, директорът определя класния ръководител със заповед за председател на екипа, който разглежда възникналия казус, изготвя план за справяне с проблема. Провеждат се разговори на учениците, родителите и съучениците с директора, зам.директора и членове на комисията за изясняване на причината за постъпката. Предприемат се мерки за коригиране на поведението на ученика –срещи-разговори с класа; с психолога за норми на поведение в училището и спазване на правилника за дейността на училището; срещи с педагогическия съветник за превенция на насилието в училището; включване в спортна форма или работа по проект в класа за изготвяне и спазване на правила и норми, които учениците сами си изработват, провежда се обща родителска среща и др. Добра практика за превенция на насилието са честите срещи на членове от МКБППМН към Община Кърджали, отговорника за училището от ДПС към МВР Кърджали и ученици от гимназиален етап на обучение с интереси за превенция на насилието в училище, които работят с учениците в училището по предварително изготвен от тях план.

Училищното ръководство и целият педагогически колектив кандидатстват за номинацията на училището като иновативно училище в мрежата на МОН чрез използване на иновативни методи и начини на обучение, обогатяване на образователните материали и учебната среда и активизиране на креативното мислене, инициативността и желанието за учене през целия живот на всяко дете в училище.
Проблемите и темите, свързани с правата на децата са част от вътрешноучилищната квалификация на учителите. Работи се по проекти за обучение на училищни лидери.
Училището е част от национални и международни мрежи, което дава възможност за ефективно сътрудничество по проблемите, свързани с правата на децата. То получава подкрепа от членовете на училищната и извънучилищната общност. Училището има закупени и предоставени от НПО образователни материали в областта на правата на децата. Материалите са в училищната библиотека и е осигурен достъп до тях.
Има създадени процедури и механизми за оценка на качеството на образователните материали, които са достъпни за всички. Създаден е виртуален справочник, ползват се училищните кабинети и достъпа до интернет.

СУ “ П.Р.Славейков“, град Кърджали, е наистина територия, желана от децата и учениците. То е от малкото училища, което те чувстват като свой дом. Децата показват, че са щастливи, че учат в това училище, че са част от него, защото училището им дава всичко – знания и умения, възможности за творчески изяви и забавления, учи ги как да бъдат активни граждани.

СУ “ П.Р.Славейков“ заслужава да получи наградата „Златната ябълка” за усилията, които полага, за резултатите, които постига в стремежа си да поставя наистина детето в центъра на всичко.