Nomination in category "Училище и детска градина" at

Nominated by Център за Междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ – Велико Търново

СУ „Св. Паисий Хилендарски” , гр. Върбица, общ. Върбица, обл.Шумен

Учениците получават образование и възпитание, с които стават по-добри и достойни хора

Училището е част от мрежата училища към ЦМЕДТ „Амалипе“ и работи целенасочено в посока участие на учениците в управлението на училището, превенция на отпадането на деца от образователната система, повишаване на мотивацията на учениците да завършат успешно средно образование, да се реализират успешно в живота след училище с работа в областта на вече избраната професия и/или продължаване на образованието във висше училище. Училищната общност работи успешно в няколко посоки – за всеки ученик, с всеки родител и с партньорски организации.

Според поколенията свои възпитаници, СУ „Св. Паисий Хилендарски” е желаното училище, стоящо най-близо до всеки ученик и неговата семейна среда във физическия и емоционалния смисъл на думата. Тук всеки се чувства значим, обгрижван и обучаван според своите възможности и цели. Училището е средищно и иновативно. През настоящата учебна година в него се обучават 575 ученици в дневна форма на обучение от 12 населени места от община Върбица.

За учебните 2015/2016 и 2016/2017 година училището реализира прием в IX клас след завършено основно образование след VIII клас, а за учебната 2017/2018 година след завършено основно образование след VII клас, в професионална паралелка с професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“, специалност „Малък и среден бизнес“. През настоящата учебна година в професионална паралелка се обучават общо 54 ученици от VIII, X и XI класове.

За всички пътуващи от І до ХІІ клас е осигурен транспорт. Училището е разпознаваемо и богато със своя етнически облик – тук си дават среща ученици от различни общности, повече от 50% от които са роми. От 2000 г. училището работи по проекти и програми в областта на интеграцията на малцинствата и социалното включване. Непрекъснато се повишава педагогическият капацитет за работа на учителите в мултикултурна среда, за овластяване на ученици и родители. Резултатите не закъсняват – в последните години няма отпаднали ученици и всеки ученик, явил се на държавни зрелостни изпити, успява (статистиката показва минимален брой слаби оценки – за последните две учебни години само една).

Учителите работят мотивирано с всички ученици, независимо от техния етнос, пол, културни и религиозни особености. Много често децата не растат в подкрепяща семейна среда или отглеждането им е поверено на техни близки, поради миграциите на родителите. В известна част от семействата образованието не е приоритет, поради което се подценява от родители и близки редовното присъствие на децата в училище. Ежедневните грижи на ръководството и учителите в училище имат компенсаторно въздействие с широк спектър от похвати и методи – административни, педагогически, емоционални. Много често учителят е приятел и ментор, фасилитатор и значим авторитет. Добре позната и вълнуваща е практиката вече завършилите ученици да се завръщат в родното училище, за да споделят успехите си, да търсят съвет, съдействие, или просто да усетят настъпила ли е промяна.

Организацията на учебния процес е целодневна за учениците от І до VІІ клас, чиито родители са пожелали това. За учениците от VІІІ до ХІІ клас от социално слаби семейства се осигуряват безплатни учебници, предоставени от три източника: възстановени средства по Закона за семейните помощи за деца; дарение за училищната библиотека, по проект на Асоциация „Интегро“, гр. Разград, и по Програма „Равен шанс – достъп до средно образование“ на ЦМЕДТ „Амалипе”.

В училището работи екип от професионалисти: 57 педагогически специалисти и 12 непедагогически персонал.

В непрекъснато обновяващата се материална база се предлагат съвременни методи на обучение – ИКТ, проектно-базирано обучение, интерактивни методи – мозъчна атака, работа в групи, дискусии и др. Учениците участват в конкурси и събития с местно, регионално и национално значение.

Ученическият парламент към училището като целева група активно се включва в дейностите по реализиране на иновацията, която е насочена към организиране по нов или усъвършенстван начин на управлението, обучението и образователната среда – участието им в заседания на Педагогическия съвет, УКБППМН, комисията по учебната дейност и др. училищни комисии

Ученичка от ХII б клас за втора поредна година е представител (за четвърта поредна година представител от СУ „Св. Паисий Хилендарски“) на децата от област Шумен в Детски съвет към Държавна агенция за закрила на детето.

Към училището има активно действащ Обществен съвет.

Родителите са включени в Родителски клуб „Единство“, който периодично заседава, като се разглеждат и се търсят решения на текущи проблеми.

През настоящата учебна година училището кандидатства по програма „Еразъм“ с проект на тема „Предотвратяване на ранното напускане на училище чрез създаване и развиване на чувство за себеоценка, принадлежност, сигурност и пригодност за заетост на европейския трудов пазар, посредством интернационализация на учебните програми“. Партньори по проекта са Асоциация „СЕНД“ гр. Палермо, Италия. Предвиден е за 20 ученици от професионалните паралелки „Сътрудник в малък и среден бизнес“, 2 директори, 1 педагогически съветник и 7 учители.

Училището има разработени училищни политики за сигурна образователна среда чрез превенция и интервенция на насилието и тормоза, които са разработени от училищен координационен съвет за превенция и интервенция на насилието и тормоза.

Номинираме това училище, защото то дава на децата тяхното детство, дава им образование и възпитание, което ще им послужи след време в живота да станат по-добри и достойни хора.