Nomination in category "Община" at

Nominated by Сдружение Хаячи

Община Девня

 Управлението на община Девня е мотивирано за нови неща, голямо внимание се отделя за развитието на децата.

„Управата“ на община Девня е мотивирана за нови неща, това е една социално отговорна община.

Стратегията на община Девня за детето и подкрепата на родителите и семейството се основава на интегриран подход, като е налице функционираща общинска структура, която отговаря за тези въпроси, има координация между останалите структури и е налице осигурено финансиране за политиките за децата.

Голямо внимание се отделя в общината за развитието на децата. В община в отдел по Хуманитарна политика служителите се занимават с въпросите за детето и семейството, те са мост между институциите, семействата и децата.

За развитие на децата, община Девня е отделила цяла сграда и я приспособила за това. Обособено място за занимание по интереси заема голяма санирана и ремонтирана сграда -бивша детска градина, „Център за развитие на личността“, където са открити зали за различни видове спорт за децата, където децата могат да се занимават с дейности, които ги привличат. На първия етаж в сградата има отворена сладкарница със Детски кът за посещение на майки с малки деца и игри, детски празници и др. Дворът е оборудван със различни съоръжения за деца и обособен за занимания на открито. Към Центъра за личностно развитие са изградени детска площадка, интерактивна площадка, сцена на открито със седящи места, маси за шах на открито, шадраван. За развитието на децата са организирани клубове и школи за деца.

По Споразумение с Община Нови пазар , се разкри филиал на Центъра за обществена подкрепа Нови пазар-общинска услуга в гр. Девня. Във филиала се правят следните сесии: психологически, социални, педагогически, логопедични, медицински с деца, родители, младежи с и без увреждания, със социално уязвими семейства. По причина, липса на социални услуги за деца, общината в партньорство с община Нови пазар разшириха дейността на ЦОП Нови пазар, като направи възможно децата, родителите, младежите и семействата с деца от община Девня да получават адекватни и полезни услуги.

Община Девня има разработена ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2021 год.

Основните принципи на програмата са:

1. Отглеждане на детето в семейна среда – намеса в живота на детето се допуска единствено в случаите, за да се предотврати нуждата от институционализиране и да отклони децата от постъпване в институции, като им се предлага заместваща грижа.
2. Осигуряване на интересите на детето – намеса в живота на детето се допуска единствено в случаите, за да се осигури правото му на
качествено образование и здравеопазване, културни и спортни занимания, отдих, духовно и личностно усъвършенстване.
3. Зачитане и уважение личността на детето – намеса в живота на детето се допуска единствено в случаите, за да се осигури правото му на
пълноценен, самостоятелен и достоен живот, активно участие в общественият живот.
Приоритетни области и оперативни цели са:
Приоритет І. Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата – политики за подкрепа на детето и семейството.
Приоритет ІІ. Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование.
Приоритет ІІІ. Подобряване здравето на децата
Приоритет IV. Повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация.
Приоритет V. Насърчаване участието на децата във формиране на политики по отношение на детското и младежко развитие и защита.
Приоритет VІ. Отдих, свободно време и развитие способностите на детето.

Наличие на политики и механизми, които позволяват участието на децата и родителите във взимането на решенията, които се отнасят до тях.
Приоритет V : Насърчаване участието на деца във формиране на политики по отношение на детското и мадежко развитие и защита.

Община Девня провежда политика за благоденствие на децата и прави възможно да задържи младите в общината, за да отглеждат децата си там.

  •  В община Девня има една детска градина с два броя филиали, в които има яслени групи. Детските градини в община Девня са безплатни, така че всяко дете има възможности да посещава детските заведения. Подкрепят се децата от уязвими семейства с дрехи, обувки, хранителни пакети и т.н.
  • В община Девня има две средни училища.
  • В Община Девня има работеща „Млечна кухня“ за малките деца, която безвъзмездно раздава храна на децата.
  • В община Девня има приет Правилник за финансиране на деца и възрастни за лечение.
  • За всяко новородено дете в общината се отпускат по 500лв на семейството.
  • Създаден е фонд за подкрепа при кризисни ситуации, от който се подкрепят здравно неосигурени бременни жени и новородени с лекарства, прегледи и изследвания.
  • Отпускат се средства за семейно планиране на жени в риск от уязвими общности.
  •  Участието на децата в клубовете и школите са безплатни.

КЛУБОВЕТЕ И ШКОЛИТЕ В ОБЩИНА ДЕВНЯ СА НА ОБЩИНСКА ИЗДРЪЖКА.
В клубовете и школите вземат участие деца:
ДЮТС „Девненче“ (Детско юношески танцов състав) – 40 деца;
Школа по гайда – 12 деца;
Спртен клуб по борба Девня – 35
от 3 до 8 годишна възраст – 10 деца (от тях 1– момиче и 9 – момчета)
от 9 до 14 год. възраст – 10 деца (1 – момиче и 9 – момчета)
от 15 до 18 год. възраст – 15 деца (6 – момичета и 9 момчета)
СКТМ „Девня-2016“ (Спортен клуб по тенис на маса) – 22 деца (8-момичета и 14 момчета)
Футболен клуб „Девня 2005“ – 17 деца;
Балет „Тиера“ – 30 деца.