Award in category "Община" at

Nominated by Сдружение "Знание"

Община Луковит

Общината е институция, която работи отговорно и с отношение за децата, техните семейства и детските права

Община Луковит е институция, която работи отговорно и с отношение за децата, техните семейства и детските права. Усилията на Община Луковит са насочени към работа в подкрепа на децата и семействата, живеещи на територията на общината чрез развиване на различни инструменти. Темите и проблемите, свързани с предоставянето на по-добри възможности за образование и личностно развитие на децата и учениците са заложени в стратегическите документи на Луковитска община. Работи се за осигуряване на качествено и достъпно образование в образователната система в община Луковит. Целта е развитие на мотивирани и способни на социална и професионална реализация деца и ученици, съобразено с индивидуалните им различия и способности. Визията на стратегията за децата е създаване на отворена и гъвкава система на предучилищно и училищно образование, посредством активно участие на заинтересованите страни в създаването на условия за цялостна и пълноценна подкрепа на личностното развитие на всяко дете и ученик.

Община Луковит активно работи за създаване на условия за осъществяване на подкрепата за личностно развитие на децата и учениците от институциите в ЗПУО, съвместно с държавните и местните органи и структури и доставчиците на социални услуги.

Община Луковит участва в областна междуинституционална платформа „Посещаемо и безопасно училище“ за проследяване и упражняване правото на образование на деца и обмен на информация за деца в риск от отпадане. Общината заедно с отдел „Закрила на детето“ към Дирекция социално подпомагане гр. Луковит и РУ на МВР гр. Луковит обменя информация за децата чрез информационната система, която подпомага дейността на екипите.

Изграден е Център за обществена подкрепа с общностен център в кв. „Изток“, гр. Луковит със социален работник, педагог, логопед и назначаване на общностен работник в изнесения център в кв. „Изток“. В ЦОП и изнесената му част се предоставят социални и здравни услуги на около 200 деца, жени и майки.

Работи се за развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи, чрез работа на НПО с около 240 деца и младежи от ромската общност.

През 2020 г. Община Луковит е спечелила проект, с който в село Дерманци е създаден Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа, с изнесени работни места в селата Бежаново и Ъглен и с назначени общностни работници и в трите села. Центърът предоставя по график услуги за деца и за родители, индивидуални срещи и групова работа с психолог, социален работник, медицинска сестра и акушерка.

Община Луковите има стратегия за детето и/или подкрепа на семейството, основана на интегриран подход, функционираща общинска структура, отговорна за тези въпроси и финансиране на политиките за децата.

Използват се политики и механизми, които позволяват участието на децата и родителите във взимането на решенията, които се отнасят до тях; полагат се и целенасочени действия за промотиране на разбирането и прилагането на правата на децата.

Община Луковит реализира редица проекти като част от тях са пряко насочени към децата. Проектът „Социално-икономическа интеграция в Луковит“ има за цел подкрепа на най-бедните и уязвими семейства на терторията на общината. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Работи се по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. като чрез взаимно допълващи се мерки по двете оперативни програми, сведени на ниво ползвател, се оказва подкрепа на най-бедните и уязвими семейства в община Луковит.

Работи се в посока развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи – работа с НПО с около 240 деца и младежи от ромската общност.